Nieuwsbrief Augustus 2019

*|MC:SUBJECT|*
FOR ENGLISH VERSION SEE BELOW
Nieuwsbrief juli
Bekijk deze email in uw browser

 

Introductie

Beste lezers,

Een nieuwe maand, een nieuwe nieuwsbrief. Augustus is aangebroken. Dat betekent dat wij nu als team er precies een jaar op hebben zitten én dat er alweer een nieuw team staat te popelen om straks het stokje van ons over te nemen. Maar voordat het zover is, staat er nog wel het een en ander te gebeuren, bijvoorbeeld de onthulling van ons nieuwe exoskelet 13 augustus! Meer over het nieuwe team, de laatste technische updates en informatie over de Onthulling kun je vinden in deze nieuwsbrief van augustus.

Veel leesplezier!

Foto van tijdens de training, we lopen!


Afgelopen maand

Onze laatste maand als fulltime team is ingegaan. Nog maar 8 dagen te gaan tot de Reveal en nog 45 dagen tot de Cybathlon competitie in Rapperswil, Zwitserland. De spanningen beginnen nu toch wel een beetje op te lopen in de werkplaats en de kantoren. Er wordt hard gewerkt en getraind met piloot Sjaan en er moet nog het een en ander gebeuren willen alle deadlines gehaald worden. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het exoskelet: de uiteindelijke kappen worden geprint, het input device (om het skelet aan te sturen) wordt aangesloten, de heupstructuur is afgemaakt en alle laatste aanpassingen worden gedaan. Daarnaast zijn we gestart met het trainen voor de Cybathlon: er worden strategieën bedacht om alle obstakels te overbruggen en er wordt iedere woensdagmiddag en zaterdagochtend getraind met Sjaan.

Tech-update
Met het einde in zicht worden nu de puntjes op de i gezet. Er zijn afgelopen maand een hele hoop van dat soort aspecten toegevoegd dus hierbij wat voorbeelden op een rijtje:

 • Ons Frame department is afgelopen maand afgereisd naar Apeldoorn om de heup fixture (de plek waar Sjaan haar heupen en rug het exoskelet raken, speciaal op maat voor Sjaan gemaakt) van carbon te maken, een super sterk en licht materiaal.
 • Ook is er samen met onze fysiotherapeut en orthopeed van ProReva gekeken naar de stand van Sjaan haar knieën in het exoskelet. Ondanks dat deze eerst een beetje ongewoon was, is er nu een oplossing gevonden. Een hele overwinning dus!
 • De nieuwe aansturingsmethode van de motoren is getest en het werkt! Dit betekent dat het lopen van Sjaan er een stuk soepeler uit ziet dit jaar. 
 • Het input device (de controller in de kruk waarmee Sjaan het exoskelet bestuurt) zit nu helemaal in elkaar en is getest op het exoskelet met succes. Alleen de wifi verbinding tussen het input device en het exoskelet moet nog getest worden.
 • Ook zijn er weer nieuwe looppatronen gemaakt en zijn de al bestaande looppatronen verbeterd. 
Non-tech update
Helaas maar waar. Het laatste externe evenement van MARCH IV van dit jaar heeft afgelopen maand plaatsgevonden. Dit was het Future Flux Festival in Rotterdam. Er werden hier allerlei toekomstige technische snufjes tentoon gesteld waar ons exoskelet goed tussen paste. Zo was er bijvoorbeeld een dansvloer die energie opwekte! 
 

Reveal MARCH IV


Na een jaar keihard werken, is het tijd om te oogsten. We kunnen dan ook met trots mededelen dat op 13 augustus 2019 Sjaan haar eerste openbare stapjes zal zetten in het vierde prototype van het exoskelet. Dit jaar vindt dit evenement plaats op een bijzondere locatie, namelijk de Markt in Delft. We willen iedereen die het leuk vindt van harte uitnodigen aanwezig te zijn bij deze mooie dag. Het evenement is gratis en open voor iedereen. Dus neem al je vrienden en familie mee! Om vrienden, familie en partners te bedanken voor hun support, kunnen jullie speciale tickets reserveren via onderstaande link. Hiermee kunnen gratis muntjes worden gehaald om drankjes te halen om te proosten op het afgelopen jaar.

Klik hier om uw ticket te bestellen voor de Reveal van 13 augustus

Het programma zal er als volgt uit zien:

 • 16:00 - 16:30 Inloop
 • 16:30 - 17:00 Presentatie
 • 17:00 - 18:00 Borrel

Een aantal aandachtspunten:

 • Bij slecht weer wordt het evenement verplaatst naar de Aula van de TU Delft. U wordt op de hoogte gebracht wanneer besloten wordt om te verplaatsen.
 • De presentatie zal in het Nederlands zijn.
 • Houd de pagina in de gaten voor de laatste updates.
 

Het nieuwe team, MARCH V

Zoals u misschien weet, werkt Project MARCH met een jaarlijkse cyclus. Ieder jaar gaat een nieuw team studenten de uitdaging aan om een innovatief exoskelet te ontwikkelen dat mee zal strijden in de Cybathlon competitie. Daarom is het hoog tijd om u voor te stellen aan de 25 enthousiaste studenten die straks onze plekjes in de Dreamhall zullen overnemen: MARCH V.


Aankomende maand zal daarom met name in het teken staan van de overdacht. We zullen heel hard ons best gaan doen om het team MARCH V klaar te stomen voor hun jaar. Met verschillende colleges, workshops en online documentatie hopen we hen een goede basis te geven voor het jaar wat komen gaat. Het jaar zal er voor MARCH V namelijk iets anders uit gaan zien dan voor de afgelopen teams. Waarom? MARCH V zal mee doen aan de grote Cybathlon competitie die plaats vindt in mei 2020 in Zürich. Omdat negen maanden te weinig is om een volledig nieuw exoskelet te ontwikkelen en te bouwen, zal dit team voortbouwen op het huidige exoskelet en deze verder ontwikkelen. Dit is de eerste keer in de geschiedenis van MARCH dat we op deze manier te werk zullen gaan, dus we zijn benieuwd naar de uitkomst. Wij hebben er in ieder geval alle vertrouwen in dat ze een prachtig eindresultaat neer zullen zetten!

 

Department van de maand: Balance & Control

Deze maand zetten we graag een nieuw department in het zonnetje, namelijk de kanjers van Balance & Control: Jitske de Vries, Sophie Bekker en Bart van Ingen. Wie zijn deze studenten en wat is hun rol binnen het team? Lees het hieronder.


Sophie, Jitske en Bart in hun natuurlijke habitat

Zowel Jitske, Sophie als Bart hebben een achtergrond in Werktuigbouwkunde. Sophie en Jitske hebben afgelopen jaar beide hun bachelor afgerond en Bart heeft al een een jaar van de master Systems en Control achter de rug. Dat komt goed van pas bij de taken die zij het afgelopen jaar hebben mogen vervullen.

Mensen vinden het vaak lastig om een beeld te vormen bij Balance en Control, wat doen ze nou precies? Bij balans kunnen de meeste zich nog wel een voorstelling maken. Het drietal heeft dit jaar namelijk onderzoek gedaan naar de balans van ons exoskelet en hoe in de toekomst exoskeletten zelf zouden kunnen balanceren en dus krukken niet meer nodig zijn. Een behoorlijke opgave. Het menselijk lichaam is een goed geëvolueerd systeem dat makkelijk rechtop kan lopen, met veel signalen die de hele dag heen en weer worden gestuurd tussen de hersenen, organen en spieren. Er wordt continu informatie verzameld over de staat waar het lichaam zich in bevindt (bijv. in welke positie het lichaam staat of dat er niets raars aan de hand is), waarop de hersenen reageren en signalen terugsturen met welke actie er uitgevoerd moet worden. Dit is een beetje wat dit department ook probeert uit te werken, maar dan voor ons exoskelet. Om dat te bereiken hebben zij dit jaar onderzoek gedaan naar de balans van het exoskelet. Door de implementatie van drukzolen en IMU's (inertial measurement unit) in de MARCH IV proberen zij data te genereren die van pas kan komen bij de toekomstige uitwerking van de balans van exoskeletten.

Maar naast balans, is het drietal ook voornamelijk bezig met de "control" van het exoskelet. De control is een beetje de schakel tussen software en hardware. Het team programmeert de aansturing van de motoren in de gewrichten, iets waar veel rekenwerk bij te pas komt. Hierbij letten zij voornamelijk op het behalen van de gewenste hoeken en snelheden voor de bedachte looppatronen. Hun grootste uitdaging dit jaar is dan ook om het exoskelet op een soepele en stabiele manier te laten bewegen. Zo hebben zij dit jaar meerdere motor control systemen onderzocht en getest om uiteindelijk de beste voor de MARCH IV te kiezen.

Fun fact of the month

Het Partnerships en Public Relations department heeft deze weken heel hard gewerkt om een fantastische Reveal neer te gaan zetten. Omdat die dit jaar op de Markt plaatsvindt, moet er net even over wat meer dingen worden nagedacht dan bij een binnenlocatie. Zo worden bijvoorbeeld de kerk-klokken speciaal voor ons even een half uurtje uitgezet, hoe leuk is dat!

De kerk  op de Markt die voor ons even stil blijft op 13 augustus, fingers crossed dat het niet gaat regenen!
 

Afsluiting

Dat was het alweer voor deze nieuwsbrief. Genoeg te doen, dus wij gaan weer hard aan de slag. We gaan genieten van onze laatste dagen in de Dreamhall, de energie van het nieuwe team en hopelijk van een prachtige Reveal. We hopen jullie allemaal te zien op dinsdag 13 augustus op de Markt! Wie wensen jullie allemaal nog een fijne vakantie toe.

Tot de volgende (en laatste nieuwsbrief van MARCH IV),
Groetjes Nikki, Willemijn en Didi

 

Copyright © 2019 Project MARCH, All rights reserved.
U ontvangt deze email omdat u zich heeft opgegeven voor de nieuwsbrief, of Project MARCH heeft gevraagd u er een te sturen.

Our mailing address is:
Project MARCH
Stevinweg 1
Delft, Zuid Holland 2628CN
Netherlands

Add us to your address book

Want to change how you receive these emails?
You can
 update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by MailChimp
Newsletter April
View this email in your browser

 

Introduction

Dear readers,

A new month, a new newsletter. August has arrived. That means that we as a team now have exactly one year behind us and that there is already a new team eager to take over. But before the time comes, there are still a few things to be done, such as the reveal of our new exoskeleton on 13 August! More about the new team, the latest technical updates and information about the Reveal can be found in this August newsletter.

Have fun reading!


Picture during the training: we are walking!
 

Last month

Our last month as a full-time team has started. Only 8 days to go to the Reveal and 45 days to the Cybathlon competition in Rapperswil, Switzerland. The tension is starting to increase in the workshop and the offices. Besides working and training hard with pilot Sjaan, there is still work to be done if all deadlines are to be met as well. At this moment the exoskeleton is being finalised: the final covers are printed, the input device (to control the skeleton) is connected, the hip structure is finished and all final adjustments are made. We also started training for the Cybathlon: strategies are considered to overcome all obstacles and every Wednesday afternoon and Saturday morning we train with pilot Sjaan.
 

Tech-up update
With the end in sight, we are busy with the finishing touches.. A lot of parts have been added last month, so here are some examples:
 • Our Frame department travelled to Apeldoorn last month to make the hip fixture (the place where Sjaan's hips and back touch the exoskeleton, made specifically for Sjaan) out of carbon, a super strong and light material.
 • Together with our physiotherapist and orthopaedist from ProReva we also looked at the stand of Shaan's knees in the exoskeleton. Despite the fact that this one was a bit unusual at first, a solution has now been found. Quite a victory!
 • The new method of controlling the engines has been tested and it works! This means that the movements of Sjaan in the exoskeleton will look a lot smoother this year. 
 • The input device (the controller in the crank with which Sjaan controls the exoskeleton) is now completely assembled and has been tested on the exoskeleton with success. Only the wifi connection between the input device and the exoskeleton remains to be tested.
 • Also new running patterns have been created and the existing running patterns have been improved. 

Non-tech update
Unfortunately, it is true. The last external event of this MARCH IV year took place last month. This was the Future Flux Festival in Rotterdam. There were all kinds of future technical gadgets shown and our exoskeleton fitted in well. For example, there was a dance floor that generated energy!
 

Reveal MARCH IV

After a year of hard work, it's time to finally show the result. We are proud to announce that on August 13, 2019, Sjaan will take her first public steps in the fourth prototype of the exoskeleton. This year's event will take place at a special location, namely the Markt in Delft. We would like to invite everyone who likes to be present at this beautiful day. The event is free and open to everyone. So bring all your friends and family with you! To thank friends, family and partners for their support, you can reserve special tickets via the link below. This will allow you to get free coins for drinks at the bar.

Click here to reserve your ticket for the Reveal on August 13th

The program will look like this:

 • 16:00 - 16:30 Walk-in
 • 16:30 - 17:00 Presentation
 • 17:00 - 18:00 Drinks

A number of points for attention:

 • In case of bad weather, the event will be moved to the auditorium of TU Delft. You will be informed when it is decided to move the event.
 • The presentation will be in Dutch.
 • Keep an eye on the page for the latest updates.


Say hello to the new team: MARCH V

As you may know, Project MARCH works with an annual cycle. Every year a new team of students takes up the challenge to develop an innovative exoskeleton that will compete in the Cybathlon competition. That is why it is time to introduce you to the 25 enthusiastic students who will be taking over our spots in the dreamhall: MARCH V.


Picture of first meeting moment, the team is not complete here yet

Next month will be dominated by the transfer. We will do our utmost to prepare the MARCH V team for their year. With various lectures, workshops and online documentation we hope to give them a good basis for the year to come. The year will be different for MARCH V than for the previous teams. Why? MARCH V will participate in the big Cybathlon competition that will take place in May 2020 in Zurich. Because nine months is not enough to develop and build a completely new exoskeleton, this team will build on the current exoskeleton and develop it further. This is the first time in the history of MARCH that we will be working in this way, so we are curious about the outcome. In any case, we have every confidence that they will produce a wonderful end result!
 

Department of the month: Balance & Control

This month we would like to put a new department in the spotlight, namely the stars of Balance & Control: Jitske de Vries, Sophie Bekker and Bart van Ingen. Who are these students and what is their role within the team? Read it below.


Jitske, Sophie and Bart all have a background in Mechanical Engineering. Sophie and Jitske both completed their bachelor's degree last year and Bart has already started his master's in Systems and Control. This is very useful for the tasks they have been able to perform over the past year.

People often find it difficult to form a picture at Balance and Control, what exactly do they do? When it comes to balance, most people can still picture their operations. This year, the three of them conducted research into the balance of our exoskeleton and how exoskeletons could balance themselves in the future, so that crutches are no longer needed. Quite a challenge. The human body is a well-evolved system that can easily walk upright, with many signals that are sent back and forth all day between the brain and all muscles. Information is continuously collected about the state of the body (e.g. in what position the body is or that there is nothing weird going on), to which the brain reacts and sends back signals about the action to be taken. This is what this department is trying to realize for our exoskeleton as well. That's why the three of them conducted research into the balance of the exoskeleton this year. By implementing pressure soles and IMU's (inertial measurement unit) in the MARCH IV, they try to generate data that can be useful for the future development of the balance of exoskeletons.

But apart from balance, the three of them are also mainly concerned with the "control" of the exoskeleton. The control is a bit the link between software and hardware. The team programs the control of the motors in the joints, something that requires a lot of calculations. In doing so, they mainly pay attention to achieving the desired angles and speeds for the designed gait patterns. Their biggest challenge this year is to make the exoskeleton move in a smooth and stable way. This year they have researched and tested several motor control systems in order to choose the best one for the MARCH IV.

 

Fun fact of the month

The Partnerships and Public Relations department has worked very hard these weeks to create a fantastic Reveal. Because this year it is taking place on the Market, there are just a few more things to think about than at an indoor location. For example, the church bells are turned off for half an hour, how great is that!

De church on the Markt who will be quiet for us on the 13th of August, fingers crossed so it won't rain the 13th! 
 

Ending

Until so far this newsletter. Enough to do, so we'll get back to work. We are going to enjoy our last days in the dreamhall, the energy of the new team and hopefully a beautiful Reveal. We hope to see you all on Tuesday the 13th of August at the Market! If you can't be there, we wish you a nice holiday.

Until the next (and last newsletter of MARCH IV),
Greetings Nikki, Willemijn and Didi

Copyright © 2019 Project MARCH, All rights reserved.
U ontvangt deze email omdat u zich heeft opgegeven voor de nieuwsbrief, of Project MARCH heeft gevraagd u er een te sturen.

Our mailing address is:
Project MARCH
Stevinweg 1
Delft, Zuid Holland 2628CN
Netherlands
Add us to your address book

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by MailChimp


This email was sent to *|EMAIL|*
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
*|LIST:ADDRESSLINE|*

*|REWARDS|*
Project MARCH