Nieuwsbrief September 2019

*|MC:SUBJECT|*
FOR ENGLISH VERSION SEE BELOW
Nieuwsbrief september
Bekijk deze email in uw browser

Introductie

Beste lezer,

September is aangebroken, dat betekent dat de tijd voor het nieuwe team is aangebroken om onze taken officieel over te nemen. Maar voordat ze dat doen, willen we met jullie nog een aller laatste keer terugblikken op onze laatste maanden en vooruitkijken naar de Cybathlon van September 2019. Graag nemen wij als Partnerships & PR department ook afscheid van jullie en stellen we jullie voor aan de kanjers die jullie voortaan up to date zullen houden over de voortgang van het project.

Veel leesplezier!


Afgelopen maand

Onze laatste full-time maand stond in het teken van de onthulling van ons nieuwe exoskelet, tijdens de Reveal op 13 augustus 2019! Daarnaast gaan de ontwikkelingen op tech gebied ook hard. We lopen nu niet alleen, ook zijn de eerste obstakels ondertussen overwonnen!Non-tech update

Zoals hierboven verteld, heeft een heel spannend moment in maand augustus in het middelpunt gestaan. Namelijk het moment dat onze piloot Sjaan voor het eerst in de MARCH IV ging lopen voor de buitenwereld. Al vanaf het moment dat de MARCH IV in elkaar zat zijn we druk bezig geweest met het trainen met en zonder Sjaan om op 13 augustus aan iedereen te kunnen bewijzen dat de MARCH IV werkelijkheid is geworden! Op deze dag was er in de ochtend een persmoment in de Dreamhall waarbij veel grote camera’s aanwezig waren en onze woordvoerders aan het stralen waren. Dit resulteerde de dagen daarna dan ook in wel 58 media vermeldingen, 3 radio interviews en 4 tv stukjes en wie weet wat nog meer gaat komen! Na deze geslaagde ochtend stonden wij te popelen om in de middag ons exoskelet te onthullen in het Auditorium in de Aula van de TU Delft voor onze partners, familie, vrienden en geïnteresseerden. Tijdens deze onthulling vertelden wij in de presentatie over de belangrijke aspecten en gebeurtenissen van dit jaar die ervoor gezorgd hebben dat wij deze prestatie hebben kunnen leveren. Hierna volgde het voor het team emotionele moment dat Sjaan het podium op kwam lopen en staand kon presenteren voor een goed gevuld Auditorium. Deze speciale dag werd afgesloten met een erg gezellige borrel in de Aula. Wij hadden geen betere dag durven dromen!

Was u niet in de gelegenheid om de presentatie bij te wonen? Klik dan op onderstaande afbeeldingen om de video van te onthulling te zien of de hele presentatie nog een keer terug te kijken!

We willen iedereen die ons heeft geholpen ontzettend bedanken voor hun inzet en flexibiliteit deze laatste dagen. Een extra bedankje naar MediaVentures voor de prachtige livestreambeelden!

In onze laatste full-time week waren wij uitgenodigd door onze PR partner, En Serio, op hun 10 jarig bestaan feest in Amsterdam. Onder het genot van een drankje met gezellige achtergrond muziek hebben wij met het MARCH III exoskelet veel aandacht gekregen en werden er veel interessante ideeën geopperd voor de toekomst van de exoskelet technologie. Wat was dit een leuke afsluiting van ons jaar!

Tech update

Ondertussen zijn we hard aan het werk met het trainen voor de Cybathlon Experience van 20 september, wat helaas geen wedstrijd meer zal zijn, maar een demonstratie wordt vanwege aangepaste regelgeving. Desalniettemin gaan we uiteraard nog steeds hard ons best doen om de wereld te laten zien wat de mogelijkheden zijn van het MARCH IV exoskelet. Dit zullen we doen aan de hand van het overwinnen van de obstakels van de Cybathlon. Er zal naast ons team ook een ander studententeam aanwezig zijn, namelijk Varileg Enhanced. Wij zijn erg benieuwd naar waar hun exoskelet allemaal toe in staat is. Niet alleen is deze Cybathlon Experience belangrijk om te laten zien wat ons exoskelet kan, maar ook om te kijken waar ruimte is voor verbeteringen en aanpassingen. Hiermee kan het nieuwe team dan de volgende maanden keihard aan de slag, zodat ons exoskelet optimaal functioneert tijdens de grote Cybathlon in mei 2020 waar nu al ongeveer 15 teams zich voor hebben opgegeven. Daarom zal het nieuwe team, MARCH V, ook met ons meegaan naar Rapperswil om zoveel mogelijk te leren van zowel ons exoskelet als die van Varileg Enhanced.

Om ons goed voor te bereiden op 20 september hebben wij in augustus 2x per week getraind met Sjaan. Er worden dan verschillende strategieën voor de obstakels uitgedacht en de looppatronen worden geoptimaliseerd. Het tech team is tussen de trainingen door continu aan het werk om verbeteringen die voortvloeien uit de trainingen te verwerken. In september zullen we onze trainingsmomenten opschroeven naar 3x per week, om zo alles uit ons jaar te halen wat erin zit. Want over 17 dagen is het al zover, dan zullen we in Zwitserland moeten laten zien wat we bereikt hebben dit jaar! Wij zullen uiteraard onze social media goed up to date houden, zodat jullie deze speciale momenten ook met ons mee kunnen maken.
 

Department van de maand - Partnerships & PR


Een jaar lang bellen, mailen, (nieuwsbrieven) schrijven, mensen op de hoogte houden van het project via media en evenementen en zorgen voor voldoende (financiële) middelen en kennis voor het team. Dat is waar wij het afgelopen jaar voornamelijk mee bezig zijn geweest. Wij zijn Nikki Gerritzen (van de studie Technische Bestuurskunde), Willemijn Berkhout (van Klinische Technologie) en Didi van Dijk (van Werktuigbouwkunde), het Partnerships en Public Relations departement van MARCH IV. In deze laatste nieuwsbrief van ons team, willen we graag nog een allerlaatste keer met jullie terugblikken op ons jaar, voordat we officieel het stokje overdragen aan het nieuwe PR team van MARCH V. Wist u dat we het afgelopen jaar meer dan 50 evenementen hebben bezocht? Hieronder een aantal van deze evenementen met wat andere hoogtepunten van ons jaar op een rijtje:

 • 23 oktober 2018: Het staatsbezoek in Londen, waar we met Sjaan en het vorige team mochten lopen met het MARCH III exoskelet voor Willem-Alexander en Maxima. Daarnaast waren andere teamleden op de ExoBerlin beurs in Berlijn om wat te vertellen over het structual design van ons exoskelet en sloten we de week af met ons allereerste teamweekend, een moment waarop we elkaar op een heel andere manier leerden kennen. 
 • 14 november 2018: Langs bij de precisiebeurs in Veldhoven, waar we langs bijna 200 stands zijn gelopen van tech bedrijven, op zoek naar nieuwe partners voor ons jaar. 
 • 15 januari 2019: Langs in München voor het evenement AltiumLive.  
 • 20 januari 2019: Tijd om onze familie op de hoogte te stellen waar wij nou ons hele jaar mee bezig zijn tijdens de jaarlijkse familiedag.
 • 25 januari 2019: Teamleden die afreisden naar Dubai om daar op uitnodiging een inspirerend praatje te verzorgen tijdens de VriThink night out.
 • 18 maart 2019:  Een media hoogtepuntje: de EO op bezoek voor de opnames van 'Je geld of mijn leven', dat een paar weken later werd uitgezonden op NPO1. 
 • 29 maart 2019: Alle 3D modellen van het exoskelet af en in de computer! 
 • 24 april 2019: Design Presentatie exoskelet MARCH IV in de aula van de TU Delft met bijna 800 aanwezigen. 
 • 6 juli 2019: De eerste officiële stapjes werden gezet met Sjaan in het MARCH IV exoskelet. 
 • 5 augustus 2019:  Niet één, maar twee MARCH teams lopen nu rond in de Dreamhall. De overdracht naar het nieuwe team begint. 
 • 13 augustus 2019: De onthulling van het nieuwe exoskelet, we lopen. Na een fantastisch persmoment in de dreamhall, waar veel media aanwezig was, konden we eindelijk aan al onze partners, vrienden en familie laten zien wat we hadden bereikt dit jaar.

Heel veel mooie herinneringen om op terug te kijken. We zijn dankbaar voor alle goede contacten die we dit jaar hebben mogen leggen, voor de fijne samenwerking met onze leuke partners en voor alle dingen die we met het hele team geleerd hebben, zowel met als van elkaar. Wij vinden het gek om na deze 14 onvergetelijke maanden afstand te moeten doen van onze kantoren en gezellige contacten. We kijken vol verwachting uit naar hoe het volgende team, MARCH V, het zal gaan doen! Tijd om onze opvolgers te introduceren...
 

Hallo MARCH VHet nieuwe Partnerships en Public Relations department

Vorige maand hebben we al een foto mee gestuurd van het nieuwe team MARCH V. Maar wie zijn de toppers die komend jaar onze functies zullen overnemen en jullie op de hoogte zullen houden van alle updates van het project in aanloop naar de grote Cybathlon competitie van mei 2020! Het zijn Margriet Klinckhamers (rechts), Martine Keulen (links) en Britt Sticker (midden). Martine en Margriet hebben beide al een bachelor diploma op zak en Martine heeft zelfs al een jaar master achter de rug. Britt heeft net haar eerste jaar achter de rug en is daarmee de jongste van het MARCH V team. Maar dat staat haar enthousiasme zeker niet in de weg. Naast MARCH houden de meiden van sporten (hockey, skieën), reizen, dansen en koken. Ze hebben er ontzettend veel zin in en wij hebben er alle vertrouwen in dat ze een mooi resultaat zullen neerzetten. Meer over het nieuwe team, lees je in de volgende nieuwsbrieven.

 

Afsluiting

We willen jullie als trouwe lezers bedanken voor het lezen van onze nieuwsbrief en voor de lieve reacties die we maandelijks hebben ontvangen. We hopen dat jullie MARCH ook komende jaren weer blijven volgen! 

Tot de volgende nieuwsbrief,
Didi, Willemijn en Nikki

 

Copyright © 2019 Project MARCH, All rights reserved.
U ontvangt deze email omdat u zich heeft opgegeven voor de nieuwsbrief, of Project MARCH heeft gevraagd u er een te sturen.

Our mailing address is:
Project MARCH
Stevinweg 1
Delft, Zuid Holland 2628CN
Netherlands

Add us to your address book

Want to change how you receive these emails?
You can
 update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by MailChimp
Newsletter April
View this email in your browser

Introduction

Dear reader

September has arrived, which means that the time has come for the new team to officially take over our tasks. But before they do, we would like to look back with you one last time on our last months and look forward to the Cybathlon in September 2019. As Partnerships & PR department we would also like to say goodbye to you and introduce you to the great people who will keep you up to date about the progress of the project.

Have fun reading!


Last month

Our last full-time month was dedicated to the Reveal of our new exoskeleton on August 13, 2019! In addition, the developments in the field of the MARCH IV exoskeleton are also going fast. We're not only walking now, the first obstacles have been overcome as well!Non-tech update

As previously mentioned, the month of August was marked by a very special moment. The moment that our pilot Sjaan was walking in the MARCH IV for the public for the first time. Ever since the MARCH IV was assembled, we have been busy training with and without Sjaan to be able to prove to everyone on August 13th that the MARCH IV has become a reality! On this day there was a press moment in the Dreamhall in the morning where a lot of big cameras were present and our spokesmen were shining. This resulted in 58 media mentions, 3 radio interviews and 4 TV pieces and who knows what else will come! After this successful morning we were eager to reveal our exoskeleton in the Auditorium in the Aula of the TU Delft for our partners, family, friends and interested parties. During the Reveal we told about the important aspects and events of this year that made it possible for us to deliver this achievement. This was followed by the incredible moment that Sjaan walked onto the stage and was able to present standing up in front of a well-filled Auditorium. This special day ended with drinks in the Auditorium to celebrate this achievement. It could not have been a better day!

Were you unable to attend the presentation? Then click on the images below to see the video of the Reveal or to look back at the whole presentation again!

We would like to thank everyone who has helped us for their commitment and flexibility these last days. An extra thank you to MediaVentures for the beautiful live stream images!

In our last full-time week we were invited by our PR partner, En Serio, to their 10 year anniversary party in Amsterdam. While enjoying a drink with cozy background music we got a lot of attention with the MARCH III exoskeleton and many interesting ideas for the future of exoskeleton technology were put forward. What a nice ending to our full-time year!

Tech update

In the meantime, we are working hard on training for the Cybathlon Experience on 20 September, which unfortunately will not be a competition anymore, but will be a demonstration due to modified regulations. Nevertheless, we're still going to do our best to show the world the possibilities of the MARCH IV exoskeleton. We will do this by overcoming the obstacles of the Cybathlon. In addition to our team, there will also be another student team present, namely Varileg Enhanced. We are very curious about what their exoskeleton is capable of. Not only is this Cybathlon Experience important to show what our exoskeleton can do, but also to see where there is room for improvements and adjustments. With this, the new team will be able to work hard in the coming months, so that our exoskeleton will function optimally during the big Cybathlon in May 2020, for which about 15 teams have already signed up. That's why the new team, MARCH V, will come with us to Rapperswil to learn as much as possible from both our exoskeleton and that of Varileg Enhanced.

In order to prepare for September 20th, we trained twice a week with Sjaan in August. Different strategies for the obstacles will be devised and the walking patterns will be optimized. The tech team is continuously working in between the training sessions to process the improvements resulting from the training sessions. In September we will increase our training sessions to three times a week, to get the most out of our year. Because in 17 days' time, we'll have to show what we've achieved this year in Switzerland! We will of course keep our social media up to date, so that you can experience these special moments with us.
 

Department of the month - Partnerships & PR

Calling, emailing, writing (newsletters), keeping people informed about the project through media and events and providing sufficient (financial) resources and knowledge for the team. This is what we have been working on in the past year. We are Nikki Gerritzen (from the study Management of Technology), Willemijn Berkhout (Clinical Technology) and Didi van Dijk (Mechanical Engineer), the Partnerships and Public Relations department of MARCH IV. In this newsletter of our team, we would like to look back on our year with you one last time, before we officially let the new PR team of MARCH V take over. Did you know that last year we visited no less than 50 events last year? Below are some of these events with some other highlights of our year in a row:

 • October 23, 2018: The state visit to London, where we could walk with Sjaan with the MARCH III exoskeleton for Willem-Alexander and Maxima. In addition, other team members were at the ExoBerlin fair in Berlin to talk about the structual design of our exoskeleton and we ended the week with our very first team weekend, a moment when we got to know each other in a completely different way.
 • November 14, 2018: The precision fair in Veldhoven, where we passed almost 200 stands of tech companies, looking for new partners for our year.
 • 15 January 2019: We travelled to Munich for the event AltiumLive.
 • 20 January 2019: Time to inform our family about what we are doing all year round during the annual family day.
 • January 25, 2019: Team members travelled to Dubai to give an inspiring talk during the VriThink Night Out.
 • March 18, 2019: A media highlight: the EO visited for the recordings of 'Your money or my life', which was broadcast on NPO1 a few weeks later.
 • March 29, 2019: All 3D models of the exoskeleton all are finished and on the computer.
 • April 24, 2019: Design Presentation exoskeleton MARCH IV in the Auditorium of TU Delft with an audience of about 800 people.
 • July 6, 2019: The first official steps were taken with Sjaan in the MARCH IV exoskeleton.
 • August 5, 2019: Not one, but two MARCH teams are now walking around in the Dreamhall. The transfer to the new team starts.
 • August 13, 2019: The reveal of the new exoskeleton, we walk! After a fantastic press moment in the dreamhall, where a lot of media was present, we could finally show all our partners, friends and family what we had achieved this year.

Lots of great memories to look back on. We are grateful for all the great contacts we have made this year, for the great collaboration with our fantastic partners and for all the things we have learned with the whole team, both with and from each other. We think it's strange to have to give up our offices and great contacts after 14 unforgettable months. We are looking forward to seeing how the next team, MARCH V, will do it! High time to introduce our successors...
 

Hello MARCH V


The new Partnerships en Public Relations department

Last month we already sent a picture of the new team MARCH V. But who are the top players who will take over our functions next year and will keep you informed of all updates of the project in the run-up to the big Cybathlon competition of May 2020? Let's introduce you to Margriet Klinckhamers (right), Martine Keulen (left) and Britt Sticker (middle). Martine and Margriet both have a bachelor's degree and Martine started her master's already as well. Britt has just finished her first year and is the youngest of the MARCH V team. But that certainly doesn't stand in the way of her enthusiasm. Besides MARCH, the girls love sports (hockey, skiing), travelling, dancing and cooking. They are very much looking forward to it and we have every confidence that they will achieve a great result this year. You can read more about the new team in the next newsletters.
 

Ending

We would like to thank you as loyal readers for reading our newsletter and for the kind reactions we have received each month. We hope that you will continue to follow MARCH in the coming years!

Until the next newsletter,
Didi, Willemijn and Nikki

Copyright © 2019 Project MARCH, All rights reserved.
U ontvangt deze email omdat u zich heeft opgegeven voor de nieuwsbrief, of Project MARCH heeft gevraagd u er een te sturen.

Our mailing address is:
Project MARCH
Stevinweg 1
Delft, Zuid Holland 2628CN
Netherlands
Add us to your address book

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by MailChimp


This email was sent to *|EMAIL|*
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
*|LIST:ADDRESSLINE|*

*|REWARDS|*
Project MARCH