Nieuwsbrief April 2019

*|MC:SUBJECT|*
FOR ENGLISH VERSION SEE BELOW
Nieuwsbrief april
View this email in your browserIntroductie

Beste lezers,

Het is weer tijd voor een nieuwe update van ons team. En er is 1 ding wat we met zekerheid kunnen zeggen na deze maand: we zijn TROTS! Het model van het MARCH IV exoskelet is officieel klaar! Dit betekent dat wij ons momenteel heel druk bezig houden met het voorbereiden van onze Design Presentatie van 24 april om dit design ook aan jullie te kunnen laten zien. Mocht je nog niet in het bezit zijn van een gratis kaartje, reserveer hem nu via: https://www.eventbrite.nl/e/tickets-design-presentation-project-march-58655823146

Veel leesplezier!
 

Afgelopen maand

Tech update
Er waren deze maand 2 grote redenen voor een feestje. 2 momenten waarin heel veel werk van de afgelopen maanden samen is gekomen tot een prachtig resultaat. Het hele ontwerp van de MARCH IV is namelijk klaar en staat als een 3D model op de computer! Daarnaast hebben onze Software engineers de software voor de MARCH IV getest op het MARCH III exoskelet en het werkte :). Zie de reactie van onze blije engineers op de foto. Ons harde werken is beloond. 


Blije engineers toen de MARCH IV software voor het eerst op het MARCH III exoskelet werkte! 


Non-tech update
Maart was een maand vol hoogtepunten. Zo ook voor onze PR. Er waren namelijk tv makers bij ons op bezoek in de Dreamhall. Voor het programma 'Je geld of je leven' van de EO, wat gaat over medisch crowdfunden, wordt Evert Bloemert uit Staphorst gevolgd. Hij heeft een dwarslaesie en heeft een exoskelet bij elkaar gecrowdfund. Het programma volgt hem in zijn training om erin te leren lopen. Om iets meer over het exoskelet te kunnen vertellen, zijn wij als Project MARCH benaderd. En dat was een hele speciale maar leuke nieuwe ervaring! De aflevering zal in mei worden uitgezonden, de precieze datum volgt. 


Project MARCH, Evert en de filmploeg

Naast deze leuke ervaring, stond maart ook in het teken van ons tweede teamweekend. In een huis midden in de natuur hebben we veel spelletjes gespeeld en het park de Hoge Veluwe bezocht. Ook hebben we mogen genieten van een rugbyclinic en een salsaworkshop. 


Rugby clinic tijdens ons tweede teamweekend

Terug in kantoor was het tijd om samen met oude teamleden de sollicitaties af te nemen. Heel gek om nu zelf aan de andere kant van de tafel te zitten! 
Natuurlijk heeft Project MARCH ook deze maand weer niet stil gezeten wat betreft evenementen. Zo zijn wij afgelopen maand aanwezig geweest bij de volgende evenementen:

  • Bètabanenmarkt met onze partner DSW; 
  • Leiden International Medical Students' Conference;
  • Unipartners Talentday.


Aankomende maand

Aankomende maand zal ons grootste evenement plaatsvinden: onze Design Presentatie! In aanloop hier naartoe, zal er nog veel gebeuren om er een onvergetelijke avond van te maken. Daarnaast zal bij de tijd dat onze Design Presentatie is, het nieuwe team van MARCH V bekend zijn. 

In april zullen we weer verschillende evenementen bezoeken. Zo zullen we aanwezig zijn bij het Sioux High Tech event en bij de Nationale Carrièbeurs samen met onze partner DSW. Daarnaast mogen de dames van ons team Powervrouwen spelen! Tijdens 'Girlsday' zullen wij de voorbeeld vrouwen in de techniek zijn bij een evenement georganiseerd door T-Mobile, waar wij meer zullen uitleggen over Project MARCH en onze verschillende rollen in het team. Ook zal Project MARCH aanwezig zijn bij de Bloesembijeenkomst, waar klanten en artsen van Veduma Medisch adviseurs bij elkaar komen. 

 

Department van de maand: Joint


Onze Joint engineers Marsha, Jim en Edward

Altijd al afgevraagd hoe de gewrichten van het exoskelet nou precies werken en wie daarachter zitten? Deze maand introduceren wij de drie fanatiekelingen die dit jaar verantwoordelijk zijn voor de gewrichten van de MARCH IV! Team Joint bestaat dit jaar uit Jim Kieft, Marsha Nieuwland en Edward van Wijk. Alle drie de Joint Engineers hebben de bachelor Werktuigbouwkunde aan de TU Delft afgerond en Jim heeft ondertussen al een jaar van de master BioMechanical Engineering achter de rug. 

De gewrichten, door ons ook wel de 'joints' genoemd, vallen onder het mechanische deel van het exoskelet. In het exoskelet van de MARCH III waren dit de heup, knie en enkel joints. Deze onderdelen zorgen, net als onze eigen gewrichten, voor zoveel mogelijk bewegingsvrijheid en daarmee voor een soepele loopbeweging. Kortom: essentiële onderdelen om de MARCH IV te laten lopen!

Waar houden onze Joint Engineers zich nou voornamelijk mee bezig?
Om te beginnen hebben de Joint Engineers keuzes gemaakt voor de type motoren van de verschillende gewrichten. Hierbij hebben ze voornamelijk gelet op drie belangrijke factoren: de kracht die de motor levert, de snelheid waarmee de motor kan draaien en de grootte van de motor. Waarom zijn deze factoren belangrijk? De motor moet krachtig genoeg zijn voor het optillen van het exoskelet en Sjaan tijdens het bewegen, de snelheid van de motor heeft invloed op de snelheid waarmee het gewricht zelf uiteindelijk gaat draaien, en de grootte heeft invloed op het uiterlijk en het gewicht van het exoskelet. Hoe het draaien van de motor uiteindelijk resulteert in het draaien van het gewricht, ofwel de overbrenging, is een belangrijk onderdeel waar het Joint Team zich mee bezig houdt. Om ervoor te zorgen dat de onderdelen van het gewricht zo efficiënt mogelijk draaien ten opzichte van elkaar, wil je onder andere zo min mogelijk wrijving tussen deze verschillende onderdelen. Lagers zijn de onderdelen van de joints die deze wrijving verlagen. Daarom is het essentieel dat de juiste type lagers gekozen worden. Ook moet het Joint Team samen met het Elektro Team de juiste sensoren kiezen waarmee wij op elk willekeurig moment de uiteindelijke posities van de gewrichten precies kunnen uitlezen. Met deze informatie weten wij welke houding het exoskelet op dat moment aanneemt.

Daarnaast ontwerpen zij de metalen behuizing waar onder andere deze eerder benoemde onderdelen in verstopt zitten. Deze behuizing ontwerpen zij in een 3D-computerprogramma en in technische tekeningen. Hierbij wordt er rekening mee gehouden dat de behuizing sterk genoeg moet zijn om krachten op te vangen, dat het op de goede manier vastzit aan de metalen botten van het exoskelet en dat de metalen onderdelen van de behuizing perfect op elkaar passen. Een kleine afwijking tussen de onderdelen van de behuizing kan er al voor zorgen dat de gewrichten niet soepel kunnen bewegen: precisie is dus noodzakelijk!
Zodra het Joint Team helemaal tevreden is met de technische tekeningen, gaan de onderdelen de productie in. Zodra de geproduceerde onderdelen klaar zijn, zetten onze Joint Engineers zelf deze onderdelen in elkaar tot één werkend gewricht die uiteindelijk in de MARCH IV terug te vinden is. Op dit moment van het jaar zijn de eerste onderdelen al geproduceerd en zijn de Joint Engineers net begonnen met het zetten van de eerste stappen voor de assemblage. 

Het ultieme doel van het Joint Team dit jaar is om de bewegingsvrijheid te verbeteren ten opzichte van de MARCH III. Ook onder de indruk van de kennis, het doorzettingsvermogen en de vaardigheden onze drie Joint Engineers? Wij ook! 


Edward zet het joint design in een 3D model op de computer

Fun fact of the month

Wist je dat er 1040 stoelen beschikbaar zijn in het Auditorium van de TU Delft waar wij onze Design Presentatie gaan houden? Ons doel is dan ook natuurlijk om het Auditorium vol te krijgen.

 

Afsluiting

Voor zover een korte update over onze bezigheden de afgelopen maand. Hopelijk hebben jullie door het lezen van deze nieuwsbrief des te meer zin gekregen in de Design Presentatie op 24 april, en zien wij jullie daar bij het bijzondere en spannende moment dat wij voor het eerst het design van de MARCH IV laten zien! Volgende maand zullen wij uiteraard vertellen hoe de presentatie was, samen met een update over de andere evenementen die in de agenda staan en onze technische vorderingen. 

Tot volgende maand!

Nikki, Didi en Willemijn

Copyright © 2019 Project MARCH, All rights reserved.
U ontvangt deze email omdat u zich heeft opgegeven voor de nieuwsbrief, of Project MARCH heeft gevraagd u er een te sturen.

Our mailing address is:
Project MARCH
Stevinweg 1
Delft, Zuid Holland 2628CN
Netherlands

Add us to your address book

Want to change how you receive these emails?
You can
 update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by MailChimp
Newsletter April
View this email in your browserIntroduction

Dear readers,

It's time for a new newsletter. And there is one thing we can say for sure this month: we are PROUD! The model of the MARCH IV exoskeleton is officially done! This means that we are currently very busy preparing our Design Presentation of April 24th so we can show you our design too. If you are not yet in possession of a free ticket, book it now at: https://www.eventbrite.nl/e/tickets-design-presentation-project-march-58655823146

Besides the hard work we have enjoyed our team weekend this month, several events and the television has been visiting us! Please read on to find out more about all our experiences, about what we can expect next month and about the activities of the Joint Department of MARCH IV. 

Have fun reading! 
 

Last month

Tech update
There were 2 main reasons for a party this month. 2 moments in which a lot of work from the past few months has come together to a beautiful result. The whole design of the MARCH IV is ready and the 3D model can be found on the computer! In addition, our Software engineers tested the software for the MARCH IV on the MARCH III and it worked :). See the reaction of our happy engineers below. Our hard work payed off. 
Happy engineers when the MARCH IV software first worked on the MARCH III exoskeleton!

Non-tech update
March was a month full of highlights, also for our PR. There were television makers visiting us in the Dreamhall. Evert Bloemert from Staphorst is being followed for the EO program 'Your money or your life', which deals with medical crowdfunding. Evert is a paraplegic and now has a crowfunded exoskeleton. The program follows him in his training to learn to walk in it. To tell something more about the exoskeleton, we were approached as Project MARCH. And that was a very special but nice new experience! The episode will be broadcast in May, the exact date will follow.

Project MARCH, Evert and the film crew

In addition to this new experience, March was also dominated by our second team weekend. In a house surrounded by nature we played many games and visited the Hoge Veluwe park. We have also enjoyed a rugby clinic and a salsa workshop.

Rugy clinic during our second team weekend

Back in the office it was time to do interviews for MARCH V together with the old team members. Really weird to sit on the other side of the table now. Of course, Project MARCH did not sit still this month in terms of events. These are the events we have visited last month:

  • Bètabanenmarkt with our partner DSW;
  • Leiden International Medical Students' Conference;
  • Unipartners Talentday.

 

Next month

This month our largest own event will take place: our Design Presentation! In the run-up to this, a lot will happen to ensure that it will become an unforgettable evening. 
On top of that, at the time of our Design Presentation, the new MARCH V team will be known.

In April we will attend different events again. We will be present at the Sioux High Tech event and at the National Career Fair together with our partner DSW. In addition, the ladies of our team will play Power Women! During 'Girlsday' we will be a role model of girls in technology at an event organised by T-Mobile and we will explain more about Project MARCH and our different roles in the team. Project MARCH will also be present at the Bloesembijeenkomst, where customers and doctors of Veduma Medical advisers come together.

 

Department of the month: Joint


Our Join Engineers Marsha, Jim and Edward

What are our Joint Engineers mainly occupied with?
To start with, the Joint Engineers have made choices for the type of motors for the different joints. They mainly focused on three important factors: the power that the engine provides, the speed at which the engine can run and the size of the engine. Why are these factors important? The motor must be powerful enough to lift the exoskeleton and Sjaan while moving, the speed of the motor affects the speed at which the joint itself eventually turns, and the size affects the appearance and weight of the exoskeleton. How the rotation of the motor ultimately results in the rotation of the joint, in other words the transmission, is an important part of the Joint Team's work. In order to ensure that the parts of the joint rotate as efficiently as possible in relation to each other, one of the aims is to minimise friction between these different parts. Bearings are the parts of the joints that reduce this friction. Therefore it is essential to choose the right type of bearings. The Joint Team and the Electro Team must also select the right sensors that allow us to read out the final positions of the joints exactly at any given moment. With this information we know what position the exoskeleton is taking at that moment.

In addition, they design the metal housing in which these previously mentioned parts are hidden. They design this housing in a 3D computer program and in technical drawings. This takes into account that the housing must be strong enough to absorb forces, that it is properly attached to the metal bones of the exoskeleton and that the metal parts of the housing fit perfectly together. A small deviation between the parts of the housing can ensure that the joints do not move smoothly: precision is therefore necessary!
Once the Joint Team is completely satisfied with the technical drawings, the parts go into production. As soon as the produced parts are ready, our Joint Engineers assemble these parts themselves into one working joint that can eventually be found in the MARCH IV. At this moment of the year the first parts have already been produced and the Joint Engineers have just started to take the first steps for the assembly. 

The ultimate goal of the Joint Team this year is to improve the movement capabilities compared to the MARCH III. Also impressed by the knowledge, dedication and skills of our three Joint Engineers? We too! 

Edward puts the joint design on the computer in a 3D model
 

Fun fact of the month

Did you know that there are 1040 seats available in the TU Delft Auditorium where we will hold our Design Presentation? Our goal is to fill up the Auditorium.


 

Ending

So far a short update about our activities in the past month. Hopefully by reading this newsletter you will be even more excited about the Design Presentation on April 24th, and we will see you there at this special and exciting moment when we are showing the design of the MARCH IV for the first time! Next month we will definitely tell you how the presentation went, together with an update on the other events and our technical progress. 

See you next month!

Nikki, Didi and Willemijn

Copyright © 2019 Project MARCH, All rights reserved.
U ontvangt deze email omdat u zich heeft opgegeven voor de nieuwsbrief, of Project MARCH heeft gevraagd u er een te sturen.

Our mailing address is:
Project MARCH
Stevinweg 1
Delft, Zuid Holland 2628CN
Netherlands
Add us to your address book

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by MailChimp


This email was sent to *|EMAIL|*
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
*|LIST:ADDRESSLINE|*

*|REWARDS|*
Project MARCH