Nieuwsbrief Februari 2019

*|MC:SUBJECT|*
FOR ENGLISH VERSION SEE BELOW
Nieuwsbrief maand
View this email in your browser

Introductie

Beste lezers,
In de eerste maand van het nieuw jaar hebben wij weer veel vooruitgang kunnen maken. Ondanks het koude weer en enkele zieke teamgenoten, stappen wij elke dag met veel plezier en enthousiasme op onze fiets naar de D:DREAM Hall. Ondertussen zijn de eerste werktekeningen al naar onze partners verstuurd, hebben wij veel meetings gehad met professoren en consultancy partners over onze designs en hebben wij een leerzaam weekje in München achter de rug. Deze nieuwsbrief zal jullie op de hoogte stellen van waar onze ingenieurs mee bezig zijn geweest, welke leuke evenementen zijn bezocht en wat wij deze maand allemaal gaan doen. Veel leesplezier!

Tech Update

In januari zijn verschillende technische hoogtepunten bereikt: de eerste werktekeningen voor de joints zijn verstuurd voor productie en op software gebied is er veel vooruitgang geboekt met de simulatie en de state machine. Er is nu een controller aan de simulatie gekoppeld. De controller is verantwoordelijk voor het aansturen van de motor. Het vertaalt de positie waar je heen wilt naar instructies voor de motoren. Het software department heeft nu een simulatie gemaakt waarin een model van de MARCH III kan lopen. De software engineers focussen dit jaar op hoe ze met behulp van deze simulatie de bewegingen van het exoskelet beter kunnen visualiseren. Hiermee hopen ze de looppatronen te verbeteren. Ook de state machine, een diagram dat het gedrag van het exoskelet beschrijft, is in grote lijnen werkend. Hierin staat bijvoorbeeld in weergegeven hoe het exoskelet moet reageren op het moment dat er een error optreedt of welke volgende bewegingen mogelijk zijn nadat het exoskelet een beweging heeft afgerond. Nu de state machine werkend is, kan er verder worden gewerkt aan de gaits, oftewel de looppatronen, voor de MARCH IV.


Ook is het eerste onderdeel gearriveerd, de master! De master is het onderdeel van het exoskelet dat als de hoofdcomputer fungeert. Vanuit de master worden verschillende onderdelen van het exoskelet aangestuurd. De master stuurt de gewrichten aan en is verantwoordelijk voor het opslaan en versturen van informatie. Verder heeft het elektro department afgelopen maand de schematics, de werktekeningen, van een van de PCB ontwerpen afgerond. Een PCB (uitgeschreven: Printed Circuit Board) is een printplaat waarop elektronische componenten en koperen bedradingen, genaamd sporen, zijn aangebracht. Door gebruik te maken van sporen is het mogelijk alle componenten te voorzien van stroom. Op deze manier kunnen componenten effectief verbonden worden zonder losse draadjes.

Departement van de maand: HMI


Deze maand stellen wij jullie graag voor aan ons 'Human Machine Interaction' departement. Dit departement bestaat uit twee voortdurend vrolijke dames: Bente Bloks en Karlijn de Jong. Bente heeft haar bachelor Bewegingswetenschappen aan de VU in Amsterdam al achter de rug en is nu bezig met haar master Biomedical Engineering aan de TU Delft. Samen met Karlijn, die net haar bachelor Industrieel Ontwerpen heeft afgerond aan de TU Delft, vormt zij dan ook een uitstekend duo. Met zijn tweeën werken zij aan de interactie tussen onze piloot en het exoskelet, zoals de naam van hun departement al doet vermoeden. Globaal werken zij aan drie grote projecten: het looppatroon van het exoskelet, het feedback systeem en het input device.

Natuurlijk looppatroon

Op dit moment zijn zij aan het bestuderen wat de mogelijkheden zijn om de looppatronen van het exoskelet niet alleen zo natuurlijk en menselijk mogelijk eruit te laten zien, maar ook zo fijn mogelijk te maken voor Sjaan. Zo hebben zij deze maand samen met Sjaan bij de Sint Maartenskliniek het looppatroon van de MARCH III vergeleken met een commercieel exoskelet, de ReWalk, om zo samen te kijken wat verbeterpunten zijn voor komend jaar.

Feedback

Ook is feedback van het exoskelet naar Sjaan een belangrijke interactie waar Bente en Karlijn onderzoek naar doen. Aangezien Sjaan bijvoorbeeld niet voelt wanneer haar voet de grond raakt, is het voor haar fijn om feedback te krijgen over de bewegingen van het exoskelet. Zij doen onderzoek naar welke vorm van feedback van het exoskelet, zoals geluiden, trillingen en visuele feedback, het beste zal werken.

Input device

Dan als laatst: het input device, het voorwerp dat Bente en Karlijn in hun handen hebben op de foto hieronder. Door middel van het input device kan Sjaan aangeven welke beweging zij wil uitvoeren. Bente en Karlijn onderzoeken verschillende manieren van input geven: van het indrukken van knopjes tot het verplaatsen van je gewicht. Vorig jaar zat het input device op het handvat van de rechter kruk van Sjaan en bestond het uit een scherm dat te besturen was met een aantal knopjes. Hiermee kon Sjaan aangeven welke beweging zij wilde uitvoeren. Het input device moet handig zijn in gebruik, vandaar dat er zorgvuldig moest worden nagedacht over plekken van de knoppen en over de vorm van het device.

Afgelopen maand


Altium Live München

Naast de gewoonlijke engineering uren, is deze maand ook veel tijd gaan zitten in bezoekjes aan en organiseren van diverse evenementen: Talking Medicine in Utrecht, de MARCH familiedag en zelfs een tripje naar het buitenland! Op 16 en 17 januari bezochten onze Elektro engineers Martijn, Niels en Roy samen met Willemijn en Nikki het evenement: Altium Live in München. Altium B.V. is een partner op het gebied van PCB design software. Tijdens deze dagen hebben onze elektro jongens veel tips gekregen voor het ontwerp van hun eigen PCB. Ook mochten we hier zelf een presentatie geven over de ontwerpen van afgelopen jaren en de ideeën voor dit jaar. We hebben het erg naar ons zin gehad en willen de organisatie graag bedanken voor alle goede zorgen.

Talking Medicine

Op 19 januari waren te vinden in de Jaarbeurs in Utrecht om hier een evenement bij te wonen voor geneeskundestudenten over de Zorg van de Toekomst. Verschillende sprekers worpen hier, op een TED-talks geïnspireerde manier, een blik op de toekomst. Met hoogleraren, artsen en filosofen was er een bijzondere mix van meningen, die soms ook lijnrecht tegenover elkaar stonden. We vonden het leuk om ook een keer met geneeskunde studenten te sparren over de samenkomst van techniek en gezondheidszorg in de toekomst.

MARCH familie dag

De volgende dag stond het hele team al weer vroeg klaar in de Dreamhall voor de voorbereidingen van de jaarlijkse familiedag. Alle vaders, moeders, broertjes en zusjes van de teamleden waren uitgenodigd bij onze werkplaats in de Dreamhall in Delft om te kijken waar hun kind, broer of zus nou precies zo 'n jaar lang mee bezig is. De dag bestond uit verschillende activiteiten, waarbij de familieleden in groepjes langs de verschillende departementen werden geleid. Iedereen werd direct in het diepe gegooid: elektro componentjes aan elkaar solderen, state machine ganzenbord, een rolstoelrace, niets was te gek! Het was een fantastische dag, waar we met veel plezier op terug kijken.


Opkomend

Deze maand staat weer een interessant uitstapje op de agenda en zullen weer verdere vorderingen op tech-gebied gaan plaatsvinden. Ander belangrijk puntjes op de agenda zijn de interesseborrels en interesselunch die eraan zitten te komen. Want hoewel we pas op de helft van ons eigen jaar zitten, moet er al weer gezocht worden naar nieuwe, gemotiveerde studenten die zich volgend jaar met veel plezier gaan inzetten voor Project MARCH. Dit team zal dan ook het team worden die meedoet aan de Cybathlon in 2020! Deze Cybathlon is de centrale, grote en internationale Cybathlon die eens in de vier jaar plaatsvindt in Zürich en waar het eerst team van Project MARCH in 2016 ook hard voor gewerkt had. Wij zien er naar uit om de geïnteresseerde studenten meer de te vertellen over onze ervaringen!

Voor meer informatie over ons sollicitatieproces en de beschikbare functies, ga naar de website:
https://www.projectmarch.nl/join/.

Daarnaast zal Project MARCH deze maand weer naar het buitenland afreizen, en dit keer naar Dubai! Project MARCH zal een PechaKucha, een concept voor het houden van een korte en creatieve presentatie, houden op de Dubai International Boat Show 2019. Dubai International Boat Show organiseert de 'VriThink Experience' op 27 februari, waarbij zij ontwerpers, scheepsbouwers en scheepsbouwers de kans bieden om hun frisse en creatieve werk, ideeën of concepten te tonen. Dit kan een afgewerkt jacht zijn, een nieuw ontwerp of een trend of een idee waarvan zij denken dat onze wereld ervan op de hoogte moet zijn. Op deze manier hopen wij ook internationaal meer nieuwe geïnteresseerden te krijgen voor ons project. Het evenement in Dubai, is een opvolger van een eerder georganiseerd evenement in Amsterdam. Benieuwd naar de presentatie van de vorige 'VriThink Experience' in Amsterdam? Bekijk dan onderstaande video.

Feitje van de maand

Heb jij enig idee hoeveel kilogram ons enkelgewricht kan optillen? Het joint department wist ons dit interessante feitje te vertellen: het kan wel 200 kilogram optillen!Tot de volgende nieuwsbrief!
Willemijn, Didi en Nikki

Copyright © 2017 Project MARCH, All rights reserved.
U ontvangt deze email omdat u zich heeft opgegeven voor de nieuwsbrief, of Project MARCH heeft gevraagd u er een te sturen.

Our mailing address is:
Project MARCH
Stevinweg 1
Delft, Zuid Holland 2628CN
Netherlands

Add us to your address book

Want to change how you receive these emails?
You can
update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by MailChimp
Nieuwsbrief maand
View this email in your browser

Introduction

Dear reader,

In the first month of the new year we have made a lot of progression. Despite the cold weather and some ill team members, we are still happy to grab our bikes to go the Dreamhall every morning. In the meanwhile the first technical drawing are sent to our productionpartners, we have had a lot of interesting meetings with professors and consultancy partners about our designs and we have experienced an informative week during the Altium Live event in Munich. This newsletter will give you an update about the current work of our engineers, the fun events we attended and what February will look like for us.

Enjoy reading!

Tech Update

Several technical milestones were achieved in January: the first technical drawings for the joints were sent to our partners for production and in the field of software a lot of progress was made regarding simulations and the state machine. A controller is now linked to the simulation. The controller is responsible for controlling the engines. It translates the position you want to go, to instructions for the engines. The software department has now created a working simulation in which a model of the MARCH III can run. The software engineers this year are focused on how they can visualize the movements of the exoskeleton even more with the help of these simulations. With this, they want to improve the walking movements. The state machine, a diagram that describes the behavior of the exoskeleton, is also working in general terms. The state machine can show, for example, how the exoskeleton must respond to an error or which subsequent movements are possible when the exoskeleton has completed a specific walking pattern. Now that the state machine is working properly, they will continue to work on the gaits for the MARCH IV.Moreover, the first part has arrived, our master! The master is the part of the exoskeleton that functions as the main computer. Various components of the exoskeleton are controlled by the master. The master controls the joints and is responsible for storing and sending information. The electronics department also completed the schematics, the working drawings, for one of the PCB designs last month. A PCB (written out: Printed Circuit Board) is a small board on which electronic components and copper wiring, called tracks, are installed. By using these tracks, it is possible to supply all components with power. In this way, components can be effectively connected without loose wires.

Department of the month: HMI


This month we would like to introduce you to our 'Human Machine Interaction' department. This department consists of two constantly cheerful ladies: Bente Bloks and Karlijn de Jong. Bente has already completed her Bachelor's degree in Human Movement Sciences at VU University in Amsterdam and is currently working on her Master's degree in Biomedical Engineering at the TU Delft. Together with Karlijn, who has just completed her Bachelor's degree in Industrial Design at the TU Delft, she forms an excellent couple. The two of them work on, as the name of their department already suggests, the interaction between our pilot and the exoskeleton. Generally they work on three major projects: the walking patterns (also called gaits) of the exoskeleton, the feedback system and the input device.

A natural walking pattern

At the moment they are studying what the possibilities are to make the walking patterns of the exoskeleton not only as natural and humane as possible, but also to make it as comfortable as possible for Sjaan. They, for example, compared the walking pattern of the MARCH III with those of a commercial exoskeleton, the ReWalk, in order to look at improvements for the upcoming year.

Feedback

Feedback from the exoskeleton to Sjaan is also an important interaction that Bente and Karlijn are investigating. Since Sjaan does not feel when her foot touches the ground, it is pleasant for her to receive feedback about the movements of the exoskeleton. They conduct research into which form of feedback from the exoskeleton, such as sounds, vibrations and visual feedback, will work best.

Input device

Last but now least: the input device. The imput device is an object that Bente and Karlijn are holding in their hands in the photo below. With the input device, Sjaan can indicate which movement she wants to perform. Bente and Karlijn explore different ways of giving input: from pressing buttons to shifting your weight. Last year the input device was installed in the handle of the right cruch and consisted of a screen that could be controlled with a number of buttons. With this, Sjaan could indicate which movement she wanted to perform. The input device must be easy and natural to use, which is why careful consideration should be given to the places of the buttons and the shape of the device.

Afgelopen maand


Altium Live Munich

Besides the usual engineering hours, this month we also spent a lot of time in visiting and organizing various events: Talking Medicine in Utrecht, the MARCH family day and even a trip abroad! On 16 and 17 January, our Electrical engineers Martijn, Niels and Roy, together with Willemijn and Nikki, visited the event: Altium Live in Munich. Altium B.V. is a partner in the field of PCB design software. During these days our electronics boys received many tips for the design of their own PCBs. We were also allowed to give a presentation about the designs of previous MARCH PCBs and the ideas for this year. We have had a great time and would like to thank the organization for all the kindness.Talking Medicine

On January 19th we were present in the Jaarbeurs in Utrecht to attend an event for medical students about Care for the Future. Several speakers here turned the spotlight briefly at some possibilities regarding future healthcare in a TED-talks inspired way. With professors, doctors and philosophers, there was a interesting mix of opinions, sometimes diametrically opposed. We enjoyed sparring with these students about the impact of technology on future healthcare.

MARCH Family day

The next day the whole team was up early for the preparations of the annual family day. All fathers, mothers, brothers and sisters of the team members were invited to the Dreamhall in Delft to see what their child, brother or sister is doing this year. The day consisted of various activities, in which the family members were led through the various departments. Everyone was immediately thrown into the deep end: soldering electrical components together, state machine goose board, a wheelchair race, nothing was off limits! It was a great day, which we look back on with great pleasure.


Upcoming

This month, another interesting trip is planned and further progress will occur in the technical departments. Other important events this month the interest drinks and lunch. Because although we are only halfway through our own year, we already have to look for new, motivated students who will enjoy working for Project MARCH next year. This team will become the team that will participate in the Cybathlon in 2020! This Cybathlon is the central, large and international Cybathlon that takes place once every four years in Zurich and for which the first team of Project MARCH had worked very hard in 2016. We look forward to explaining interested students more about our experiences!

For more information about our application process and recruitment, keep an eye on our website:
https://www.projectmarch.nl/en/join.

In addition, Project MARCH will travel abroad this month, and this time to Dubai! Project MARCH will hold a PechaKucha, a concept for a short and creative presentation, at the Dubai International Boat Show 2019. Dubai International Boat Show will host the 'VriThink Experience' on February 27th, giving designers, shipbuilders and shipbuilders the opportunity to showcase their fresh and creative work, ideas or concepts. This can be a finished yacht, a new design or trend or an idea they think our world should know about. This way we hope to get more new people interested in our project internationally.

The event in Dubai is a follow-up on an earlier event that was organized in Amsterdam. Curious to the presentation of the last 'VriThink Experience' in Amsterdam? Click on the link below for the video.

VRITHINK'S NIGHT OUT 2018 - WILLEMIJN BERKHOUT

Fact of the month

Do you have any idea how many kilograms our ankle joint can lift? The joint department was able to us this interesting fact: it can lift approximately 200 kilograms!Until the next newsletter!
Willemijn, Didi and Nikki

Copyright © 2017 Project MARCH, All rights reserved.
U ontvangt deze email omdat u zich heeft opgegeven voor de nieuwsbrief, of Project MARCH heeft gevraagd u er een te sturen.

Our mailing address is:
Project MARCH
Stevinweg 1
Delft, Zuid Holland 2628CN
Netherlands
Add us to your address book

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by MailChimp


This email was sent to *|EMAIL|*
why did I get this? unsubscribe from this list update subscription preferences
*|LIST:ADDRESSLINE|*

*|REWARDS|*
Project MARCH