Nieuwsbrief September 2018

*|MC:SUBJECT|*
FOR ENGLISH VERSION SEE BELOW
Nieuwsbrief maand
View this email in your browser
Introductie

Beste Lezer,

Een nieuwe maand, een nieuwe nieuwsbrief. Het is alweer even geleden dat wij een update hebben gestuurd, maar ondanks dat het hoog zomer is, werd er in de MARCH kantoren nog altijd hard gewerkt. Echter is het einde in zicht: Er wordt volop getest en getraind met de MARCH III. Dit konden wij al presenteren tijdens de grote onthulling van de MARCH III. Ook komt de wedstrijd steeds dichterbij en wordt het nieuwe team van MARCH ingewerkt. Kortom, veel werk te verrichten en veel nieuws om te delen!

Veel leesplezier!

Robbert de Lange en Magali Ponds

Afgelopen maand

Trainingen
Na een aantal maanden van productie en testen, zijn we inmiddels aangebroken in een periode van trainingen. Elke woensdag en zondag reizen we met een volle bus naar Nijmegen, waar wij in het sportcentrum van de Radboud Universiteit kunnen trainen. Samen met onze piloot Sjaan en onder de begeleiding van een fysiotherapeut trainen we elke week nieuwe vaardigheden. Op deze manier proberen wij ons optimaal voor te bereiden op de Cybathlon die in September zal plaatsvinden. Benieuwd naar hoe dit er aan toe gaat? Binnenkorts zal er een nieuwe Social Media campagne starten, die volledig in het teken zal staan van de trainingen. Houdt onze Social Media dus goed in de gaten.

Onthulling
Zoals net ook al vermeld werd, is er het afgelopen jaar ontzettend hard gewerkt aan de ontwikkeling en innovatie van een nieuw prototype exoskelet: De MARCH III. Het design hiervan presenteerden wij al eerder op onze Design Presentatie in maart.

In de maanden die hierop volgde draaide alles om productie, assemblage en testen. Een intensieve werkperiode met soms een tegenslag, maar het resultaat mag er zijn! Dit wilden wij natuurlijk graag met iedereen delen. Op 14 augustus was het zo ver: De officiële onthulling van de MARCH III. Benieuwd naar het resultaat? Bekijk het hieronder.
De gehele presentatie werd live uitgezonden op onze kanalen. Heeft u het gemist? De hele reveal is terug te kijken via de volgende link!
https://www.youtube.com/watch?v=COaxxK-O-b0

Reveal MARCH III
Laat op één
Naar aanleiding van de presentatie van ons exoskelet kregen wij veel media aandacht. Zo verschenen we bijvoorbeeld in de uitzending van Hart van Nederland, de Telegraaf en op NU.nl. Maar dit was niet alles: De dag na de Reveal ontvingen wij een telefoontje waarin wij uitgenodigd werden voor een gesprek in de talkshow: 'Laat op Eén' met Nadia Moussaid. Samen met Sjaan kregen wij de kans om aan tafel live op Nederland 1 over Project MARCH te vertellen. Ook in de studio was ons team goed vertegenwoordigd: De blauwe polo's waren niet te missen! Benieuwd naar de uitzending. Kijk het terug via de volgende link: https://www.npostart.nl/laat-op-een/23-08-2018/KN_1700916 (ca. 23:30 min). Ook alle andere vermeldingen zullen binnenkort weer worden bijgewerkt op de website.

Academisch Jaaropening HU
Nu de zomer op een einde loopt, begint voor veel mensen het normale werkleven weer. Zo ook op de Hogeschool Utrecht, waar zij het begin van het nieuwe collegejaar altijd feestelijk openen. Aangezien onze piloot, Sjaan, werkzaam is als functioneel beheerder op de HU, mocht Project MARCH hier aanwezig zijn. Samen met Sjaan kregen wij de kans al haar collega's en andere werknemers van de HU ons project te presenteren. Het was een ontzettend leuke dag met een bijzonder geïnteresseerd en enthousiast publiek.
Biorob
Ook vond in Augustus de BioRob plaats. Een dag waar alles draaide om biomedische robotica en biomechatronica. Op dit evenement waren wij niet het enige team dat haar exoskelet demonstreerde. Ook symbitron, een onderzoeksteam van de TU Twente, presenteerde hun pak. Beiden gaven wij verschillende demonstraties. Natuurlijk was dit voor ons ook erg boeiend om te zien. In de middag vond er ook een panel discussie plaats over de toekomstvisie van het exoskelet. Ook onze piloot Sjaan nam zitting in dit panel en deelde haar mening. Bijzonder interessant om te zien, natuurlijk al helemaal met het oog op het pak van volgend jaar.
Aankomende maand

Afscheid MARCH III
Na één jaar elke dag van 09:00-18:00 op kantoor gezeten te hebben, is voor team MARCH III de fulltime periode op een einde gekomen. Maar, dit betekent niet dat wij daadwerkelijk klaar zijn. Wij zullen ons exoskelet, de MARCH III, namelijk nog onderwerpen aan de ultieme test: De Cybathlon. Deze wedstrijd zal plaatsvinden op 26-29 september op de Rehacare in Düsseldorf. De laatste voorbereidingen hiervoor moeten natuurlijk nog gedaan worden en deze zal ons team dus combineren met het leven in de studiebanken. Elke maandagavond en zaterdag zullen we daarom bij elkaar komen in de D:DREAMhall om ons voor te bereiden. Ook blijven wij twee keer per week trainen met Sjaan. Om jullie allemaal op de hoogte te houden van de ontwikkelen zullen wij ook weer een nieuwe PR Campagne lanceren. Houdt dus onze Social Media goed in de gaten (wink).

Dat ons jaar is afgelopen betekent natuurlijk niet dat Project MARCH ook op een einde loopt. Zoals we in een eerdere nieuwsbrief al meldde is er een nieuw en super enthousiast team gerecruteerd. In de maand augustus hebben wij ontzettend ons best gedaan team MARCH IV klaar te stomen voor het aankomende jaar. Per september zullen zij officieel in de kantoren trekken en het roer van ons overnemen. En daar hebben ze maar wat zin in! Maar dat kunnen zij natuurlijk veel beter zelf vertellen...

MARCH IV neemt het stokje over!
Op 6 augustus is de overdracht begonnen naar het nieuwe team, MARCH IV. Met 23 enthousiaste nieuwe studenten zijn wij met ingang van deze week nu officieel het nieuwe team. Wij staan te springen om ook dit jaar weer een innovatief exoskelet te ontwikkelen met behulp van de kennis van afgelopen jaren. Op dit moment zijn wij druk in de weer om de werkplekken in de Dreamhall ons thuis te maken. Er is een start gemaakt met het overnemen van alle contacten en de eerste ontwerpfase is in volle gang: brainstormen.
Met de Cybathlon in zicht, proberen wij MARCH III te ondersteunen waar mogelijk. Eind september zullen wij ook in Düsseldorf aanwezig zijn om het team te supporten!
Wij hebben ontzettend veel zin in komend jaar en kijken er naar uit om u allen op de hoogte te houden van onze ontwikkelingen.

Tot de volgende nieuwsbrief!
Didi van Dijk, Nikki Gerritzen & Willemijn Berkhout

Slot

September wordt dus weer een drukke, maar vooral spannende maand. Blijf ons daarom goed volgen op Social Media en natuurlijk op de Cybathlon! Volgende maand zal het nieuwe team voor het eerst de nieuwsbrief schrijven. Dat betekent dus ook dat dit de laatste keer is dat wij de nieuwsbrief verzorgen... Graag willen wij dus van deze gelegenheid gebruik maken om u te bedanken voor het afgelopen jaar. Bedankt voor uw support en leuk dat u ons zo nauw gevolgd heeft! Het volgende team heeft veelbelovende ambities. Houdt ze dus goed in de gaten, dat gaan wij namelijk ook doen! Bij deze, voor de laatste keer:

Tot de volgende nieuwsbrief!

Copyright © 2017 Project MARCH, All rights reserved.
U ontvangt deze email omdat u zich heeft opgegeven voor de nieuwsbrief, of Project MARCH heeft gevraagd u er een te sturen.

Our mailing address is:
Project MARCH
Stevinweg 1
Delft, Zuid Holland 2628CN
Netherlands
Add us to your address book

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by MailChimp
Nieuwsbrief maand
View this email in your browser
Introduction

Dear reader,

A new month and thus a new newsletter! It has been a while since we gave an update. But, although it is summer, the MARCH offices have not been empty. We have been working hard towards the end of our year: the MARCH III exoskeleton has been tested intensively. Also we've trained twice a week with our pilot Sjaan in the MARCH III. We presented our team and abilities at our big reveal. Also the competition is coming closer and the new team, MARCH IV, have been introduced and starting up. Shortly, a lot of work to do and news to share!

Have fun reading,

Robbert de Lange and Magali Ponds

Last month

Training
After several months of production and testing, we finally started the trainingsperiod this month. Every wednesday and sunday we travel with a full bus to Nijmegen, where we train in the sports centre of the Radboud University. Together with our pilot Sjaan and under close guidance of the fysiotherapist we train new skills every week! In this way we try to optimally prepare for the Cybathlon, that will take place at the end of September. Curious? On short notice a new Social Media campaign will start that will give more insight in our trainingsprogress.

Reveal
Like has been said, we have worked incredibly hard on the development en innovation of a new prototype exoskeleton: The MARCH III. We've already presented the design of this suit before at our Design Presentation in March. In the following months we have been fully occupied with production, assembly and testing. An intensive period of work, but we are proud of the result! And of course we wanted to share this with all our followers. At the 14th of August we held the officiel Reveal of the MARCH III. Are you curious for the reveal? Check it out here:

The whole presentation has been broadcasted live at our channels. Did you miss it? The whole presentation can still be watched via the following link: https://www.youtube.com/watch?v=COaxxK-O-b0

Reveal MARCH III
Laat op één
Because of the reveal of our exoskeleton we gained a lot of media attention. For example in 'Hart van Nederland', 'de Telegraaf' and 'NU.nl'. But this was not everything: A day after the Reveal we received a phone call in which we were invited to participate in the Dutch talkshow: 'Laat op één'. with Nadia Moussaid. Together with Sjaan we got the chance to tell about Project MARCH on live Dutch television, channel 1. Also in the studio our team was fairly represented: The blue polo's could not be missed! Curious for the whole broadcst? Watch it via the following link: https://www.npostart.nl/laat-op-een/23-08-2018/KN_1700916 (ca. 23:30 min)
Academisch Jaaropening HU
Summer is almost over and for a lot of people normal working live has started again. At the University in Utrecht they always open the academic year festively. Since Sjaan, our pilot, works as Functional Manager at the HU, Project MARCH attended this event. Together with Sjaan we got the chance to present our exoskeleton to all Sjaans collegues, and of course the other employees of the HU. It was a very amusing day with interested and enthusiastic audience.
Biorob
The BioRob also took place in August. A day where everything revolved around biomedical robotics and biomechatronics. At this event we were not the only team from the TU Twente exoskeleton. Symbitron, a research team that demonstrated its exoskeleton. Symbitron, a research team from the TU Twente, also presented their suit. Both gave different demonstrations. Of course this was also very interesting for us to see. In the afternoon there was also a panel discussion about the future of the exoskeleton. Our pilot Sjaan also participated in this panel and shared her opinion. Particularly interesting to see, of course especially with an eye on next year's suit.

Upcoming month

Goodbye MARCH III
After one year of hard work, the full-time period for team MARCH III has come to an end.
But, this does not mean that we are actually done. We will still subject our exoskeleton, the MARCH III, to the ultimate test: The Cybathlon. This competition will take place on September 26-29 at the Rehacare in Düsseldorf. The final preparations have to be done and this will combine our team with their studies. Every Monday evening and Saturday we will therefore meet in the D:DREAMhall to prepare ourselves. We also continue to train with Sjaan twice a week. To keep you all up to date on the development, we will also launch a new PR Campaign. Keep an eye on our Social Media.

The fact that our year has ended does not, of course, mean that Project MARCH is also coming to an end. As we mentioned in a previous newsletter, a new and super enthusiastic team has been recruited. In the month of August we have done our best to prepare team MARCH IV for the upcoming year. As of September they will officially go into our offices and take over from us. They are really looking forward to it! But of course they can tell you that much better ...

MARCH IV is taking over!
On the 6th of August we started our year as MARCH IV. Together with 23 enthusiastic students we are eager to develop a new innovative exoskeleton based on the knowledge of the previous years. From this week on, the new team is officially in charge. At this very moment we are busy rearranging the offices to make us feel at home. Besides that, we have started becoming acquainted with all the partners and started the first design phase: brainstorming.

With the Cybathlon coming up, we are trying to help MARCH III whenever needed. At the end of September, we will be in Düsseldorf too to support them!
We are thrilled to get started and are looking forward to keeping you up to date about our accomplishments the coming year.

Kind Regards,
Didi van Dijk, Nikki Gerritzen & Willemijn Berkhout

At last

September will be a busy, but especially exciting month. So keep following us closely on Social Media and of course to the Cybathlon! Next month the new team will write the newsletter for the first time. That also means that this is the last time that we are taking care of the newsletter ... We would therefore like to take this opportunity to thank you for the past year. Thank you for your support and thank you that you have followed us so closely! The next team has promising ambitions. So keep an eye on them, that is what we are going to do! With this, for the last time:

See you next newsletter!

Copyright © 2017 Project MARCH, All rights reserved.
U ontvangt deze email omdat u zich heeft opgegeven voor de nieuwsbrief, of Project MARCH heeft gevraagd u er een te sturen.

Our mailing address is:
Project MARCH
Stevinweg 1
Delft, Zuid Holland 2628CN
Netherlands
Add us to your address book

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by MailChimp


This email was sent to *|EMAIL|*
why did I get this? unsubscribe from this list update subscription preferences
*|LIST:ADDRESSLINE|*

*|REWARDS|*
Project MARCH