Nieuwsbrief Januari 2019

*|MC:SUBJECT|*
FOR ENGLISH VERSION SEE BELOW
Nieuwsbrief maand
View this email in your browser

Introductie

Beste lezers,

De beste wensen voor 2019! We hopen dat jullie, net als wij, hebben genoten van de feestdagen. Hebben jullie al nagedacht over jullie goede voornemens? Ons voornemen voor het komende jaar: het MARCH IV exoskelet ontwikkelen dat de Cybathlon zal winnen en waar Sjaan zich fijn in voelt. Nu de vakantie voorbij is, is het weer tijd om aan de slag te gaan met het realiseren van de eerste concepten van de MARCH IV. Over iets minder dan vier maanden hopen we de werkende 3D modellen af te hebben, genoeg te doen dus! In deze nieuwsbrief zullen we jullie weer een update geven over waar onze ingenieurs mee bezig zijn geweest afgelopen maand, welke evenementen we hebben bezocht en wat er voor komende tijd op de planning staat. Heel veel leesplezier!


Rekstrookjes test 07/01/2019

Tech update

Ondanks de feestdagen hebben wij zeker niet stil gezeten in december. Nu de concepten voor de functies van het exoskelet gekozen zijn, moeten deze tot in de details uitgewerkt gaan worden op zo een manier dat alle onderdelen van het exoskelet perfect op elkaar zullen aansluiten. Om dit zo gestructureerd mogelijk te laten verlopen, hebben wij 2018 afgesloten met het maken van een 20 weken planning. Hierin hebben wij per week vastgesteld aan welke onderdelen van het exoskelet gewerkt gaat worden en door welke departments. De deadlines staan nu vast voor het afronden van de werktekeningen, de productie van de onderdelen en het assembleren van het exoskelet. Er zijn meerdere meetings geweest om de afhankelijkheden van de departments met elkaar te bespreken.


De tweede week van de 20 weken planning is al van start gegaan en de departments zijn druk bezig met het maken van eerste versies van 3D modellen van de onderdelen. Naast het ontwerpen van de onderdelen worden er ook testen uitgevoerd. Zo houdt het Frame department, die verantwoordelijk is voor de botten van het exoskelet, zich op dit moment bezig met het onderzoeken van de krachten in het exoskelet terwijl de piloot deze bestuurt. Deze krachten hebben zij gemeten met behulp van rekstrookjes. Dit zijn elektrische elementen die de vervorming van materialen meten. De mate van de vervorming van het materiaal geeft een indicatie van de grootte van de kracht in het materiaal. De rekstrookjes zijn voor de vakantie op verschillende specifieke plekken van de botten en de bevestigingspunten van het MARCH III exoskelet geplakt. Gisteren is Sjaan langsgekomen om de testen uit te voeren. Met het MARCH III exoskelet heeft Sjaan in de sofa gezeten en is weer opgestaan, heeft ze gelopen en trapgelopen. Tijdens deze test zijn de krachten gemeten en wij hopen deze kennis te kunnen gebruiken bij het ontwerpen van de botten van ons eigen exoskelet, met name de sterkte ervan.


Rekstrookjes test 07/01/2019

Daarnaast blijft het onderzoek naar balans ook doorgaan. Het Balance & Control department is bezig geweest met verschillende testjes. Zo is er gebruik gemaakt van het Wii balance board om Centre Of Pressure (COP) metingen te doen. Ook zijn er gewichtjes aan de voorkant van het exoskelet toegevoegd om te onderzoeken of het exoskelet op deze manier statisch stabiel kan staan. Deze gewichtjes compenseren het gewicht van de backpack. We zullen hier vervolgens met Sjaan mee gaan testen.


Wii balance board


MARCH III in test set-up


PR Update

Afgelopen maand

Op PR gebied zijn wij langs geweest bij twee bedrijven om een presentatie te geven over MARCH. Op uitnodiging van oud-teamlid Sjoerd (MARCH I) zijn Didi en Jan (MARCH III) langsgeweest bij Fugro om een inspiratie talk te geven over hoe het mogelijk is om ieder jaar met een volledig nieuw team een compleet design proces te doorlopen en uiteindelijk een werkend product af te leveren. We hebben het gehad over het durven te maken van fouten en hoe je hier als team juist ontzettend veel van kan leren, zeker ook voor latere generaties. Het was een boeiende en inspirerende middag. Daarnaast zijn Sophie, Jorick en Nikki afgereisd naar Limburg om een innovatie evenement van de APG GroeiFabriek bij te wonen. Overdag hebben de teamleden met veel geïnteresseerden gepraat bij de eigen stand en mochten we een grote presentatie geven over ons project. Naast de verschillende young professionals die tijdens deze dag wat vertelden, was ook Prins Constantijn aanwezig om een presentatie te geven over start-ups en de economische kant hiervan. Ontzettend leuk! Met een Limburgse vlaai aan het einde van de dag, verlieten wij Limburg met een lach .

Aankomende maand

Aankomende maand hebben we weer een hoop leuke activiteiten op de planning staan. Zo zij wij uitgenodigd door De Geneeskundestudent Rotterdam om als één van de vele sprekers te komen pitchen in een korte, aanstekelijke TED-like talk over Project MARCH. Het evenement Talking Medicine zal plaatsvinden in de Jaarbeurs in Utrecht. Voor dit evenement op 19 januari worden ruim 300 studenten uit alle sectoren binnen de gezondheidszorg uitgenodigd. De presentaties zullen draaien om de toekomst in de zorg: welke innovaties zullen opkomen en hoe gaan die invloed hebben op de dagelijkse bezigheden? Kortom, erg interessant om hier over de toekomst van exoskeletten te mogen praten tegenover enthousiaste studenten van onze leeftijd!

Ook zullen wij volgende week weer het buitenland intrekken, dit keer naar München. Een van onze partners, Altium, organiseert hier een van de grootste Elektronica evenementen van het jaar: Altium Live. Onze Electrical Engineers zijn uitgenodigd om ook hier een presentatie te geven over de hardware die wij in ons exoskelet gebruiken. Project MARCH is in de race voor de Innovation Award aangeboden door Altium op dit evenement: een hele eer!

Maar dat is niet alles, zodra iedereen weer veilig terug is in Delft, organiseren we de jaarlijkse familiedag! Op deze dag worden ouders, broertjes en zusjes van de teamleden uitgenodigd in onze werkplaats in de D:DREAM Hall in Delft en kunnen de teamleden laten zien waar ze tegenwoordig hun tijd doorbrengen. Vorig jaar was dit evenement, met de legendarische rolstoelrace, een groot succes. Ook dit jaar beloofd het weer een mooi evenement te worden, maar de precieze activiteiten blijven nog even een verassing.

We zijn nu bijna vier maanden offcieel aan het werk met team MARCH IV. En ook al voelt het alsof we nog maar net begonnen zijn, toch is het al tijd om ook na te denken over volgend jaar en het volgende team. Op 18 februari, na de voorjaarsvakantie, zullen de algemene interesseborrels van de D:DREAM Hall plaatsvinden voor alle dreamteams. Hierna zullen wij ook onze eigen interesseborrels organiseren. Ben of ken jij geïnteresseerden in Project MARCH of één van de andere dreamteams van de TU Delft? Houd dan goed onze social media kanalen in de gaten voor de laatste updates.

Afsluiting

Dat was het alweer voor deze maand. We hopen dat jullie weer wat inzicht hebben gekregen in onze voortgang. Vanaf volgende maand zullen we steeds een ander departement uitlichten, dus blijf op de hoogte! Benieuwd naar onze ervaringen in München? Houd dan onze Facebook en Instagram in de gaten voor de laatste updates. Voor nu, al het goede toegewenst voor 2019 en tot in de volgende nieuwsbrief!

Willemijn, Didi en Nikki

Fun fact van de maand

Wist je dat ons exoskelet tijdens een race gemiddeld 200 Watt aan vermogen verbruikt? Dat is ongeveer één vierde van de energie die een gemiddeld koffiezet apparaat verbruikt om een lekker kopje koffie voor jou te zetten 's ochtends!
Copyright © 2017 Project MARCH, All rights reserved.
U ontvangt deze email omdat u zich heeft opgegeven voor de nieuwsbrief, of Project MARCH heeft gevraagd u er een te sturen.

Our mailing address is:
Project MARCH
Stevinweg 1
Delft, Zuid Holland 2628CN
Netherlands
Add us to your address book

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by MailChimp
Nieuwsbrief maand
View this email in your browser

Introduction

Dear readers,

We wish you all the best for 2019! We hope you enjoyed your holidays as much as we did! Did you guys already think about your New Year's resolutions? Our New Year's resolution: developing the MARCH IV exoskeleton that will win the Cybathlon and makes Sjaan feel safe and comfortable. Now the holidays have flown by, it's time to start realizing the concepts of the MARCH IV. In about four months, we are aiming to have our 3D models finished and running properly, so plenty of work to do! In this newsletter we will give you an update on what our engineers have been up to this past month, what events we have visited and what is on the planning for the coming period. Enjoy reading!


Strain gauges testing 07/01/2019

Tech update

Despite the holidays, we made excellent progress in December. Now that the concepts for the functions of the exoskeleton are chosen, they have to be elaborated in detail in such a way that all the components of the exoskeleton are working together perfectly. To make sure that the next months will run smoothly and organized, we created a detailed 20 weeks' planning. This planning shows the components the departments will be working on per week. The deadlines for the technical drawings, the production of the components and the assembly of the exoskeleton are established in this planning as well. Multiple meetings were set up to discuss the dependencies of the departments in depth with each other.

Now, the second week of the 20 weeks' planning has already started and the departments are busy designing the first versions of the 3D models of the components. Besides designing the components, tests are carried out as well. For example, the Frame Department that is responsible for the bones of the exoskeleton, is currently working on researching the forces in the exoskeleton while the pilot controls the exoskeleton. These forces will be measured with the use of strain gauges. These are electrical elements that measure the deformation of materials. The amount of deformation of the material gives an indication of the magnitude of the force in the material. Before the holidays, the strain gauges were carefully stuck on specific places of the bones and the attachment points of the MARCH III exoskeleton. Yesterday Sjaan visited us to execute the strain gauge tests. With the MARCH III exoskeleton, Sjaan walked, climbed the stairs and sat down in the sofa. The forces will be measured during these movements and we hope the results can be used when designing the bones of our own exoskeleton, in particular with the strenght of the bones.Strain gauges testing 07/01/2019

Furthermore, the research into balance continues. The Balance & Control Department has been busy with different tests. A Wii balance board has been used to do different Centre of Pressure (COP) measurements. Next to that, different weights have been place at the front of the exoskeleton to investigate if the exoskeleton is able to balance statically. These weights compensate the weight of the backpack. We will use this to do different tests with Sjaan.


Wii Balance Board


MARCH III in test set-up

Event update

Last month

This month, we visited two companies to give a presentation about MARCH. On invitation of old-teammember Sjoerd (MARCH I), Didi and Jan (MARCH III) visited Fugro in Nootdorp to give an inspirational talk about how we manage to fulfill an entire design process within just one year with a completely new team and deliver a working product by the end of the year. We talked about daring to make mistakes and the ability to learn from these mistakes and how we use this knowlegde for the next MARCH generations. It was a fascinating and inspiring day. Next to that, Sophie, Jorick and Nikki traveled to Limburg to attend an innovation event at the APG GroeiFabriek. During the day the team members had a talk with interested parties and attended several presentations from young profesionals and even Prince Constantijn. By the end of the day our team gave a presentation about our project as well. Of course, we couldn't leave Limburg without eating a 'Limburgse Vlaai'. It was a great day!

Coming month

Coming month, we scheduled a lot of activities. We are invited by De Geneeskundestudent Rotterdam to pitch, as one of the many speakers, in a short and catchy TED-like talk about Project MARCH. The event Talking Medicine will take place in the Jaarbeurs in Utrecht. Over 300 students from all different backgrounds in the health sector are invited to this event on the 19th of January. The presentations will focus on the future of healthcare: which innovations will emerge and how will they affect our daily activities? In short, very interesting to have the opportunity to talk about the future of exoskeletons in front of enthusiastic students of our age!

Next week we will travel abroad again as well, this time to Munich. One of our partners, Altium, organizes one of the biggest Electronics events of the year: Altium Live. Our Electrical Engineers are invited to give a presentation on the hardware we use in our exoskeleton. Project MARCH is in the running to win the Innovation Award offered by Altium at this event: a great honor!
But that is not all, once everyone is back in Delft, we will organize the annual family day! On this day, parents, brothers and sisters of the team members are invited to the Dreamhall in Delft. The team is really looking forward to finally show their family how they are spending their time. Last year, this event was a great success and this year promises to be a great one as well. What the exact activities will be? That will remain a suprise for now... ;).

At this very moment, the team MARCH IV is officially in charge for about four months. And even though it feels like we just have started, it is already time to think about next year and the next year's team. On February the 18th, after the spring break, the general interest drinks of the Dreamhall will take place for all dream teams. After this, we will also organize our own interest drinks. Are you interested in Project MARCH or one of the other dream teams at TU Delft? Make sure you keep an eye on our social media channels for the latest updates. We will tell you more about the interest drinks in the next newsletter.

Ending

That was it for this month. We hope you gained some more insight in our progresses. From coming month onwards, the newsletter will emphasize one of the department each month, so stay updated! Curious about our experiences in Münich? Keep an eye on our Facebook and Instagram for the latest updates. For now, all the best for 2019 and untill the next newsletter!

Willemijn, Didi and Nikki

Fun Fact of the month

Did you know our exoskeleton has a power usage of 200 Watt on average during a race? That's about a quarter of the energy that is used by coffee machine to make you a nice cup of coffee!
Copyright © 2017 Project MARCH, All rights reserved.
U ontvangt deze email omdat u zich heeft opgegeven voor de nieuwsbrief, of Project MARCH heeft gevraagd u er een te sturen.

Our mailing address is:
Project MARCH
Stevinweg 1
Delft, Zuid Holland 2628CN
Netherlands
Add us to your address book

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by MailChimp


This email was sent to *|EMAIL|*
why did I get this? unsubscribe from this list update subscription preferences
*|LIST:ADDRESSLINE|*

*|REWARDS|*
Project MARCH