Nieuwsbrief Maart 2019

*|MC:SUBJECT|*
FOR ENGLISH VERSION SEE BELOW
Nieuwsbrief maand
View this email in your browser


Introductie

Vandaag is het onze dag, 4 maart (MARCH IV)! De dag is goed begonnen met slingers, taart en een hoop gezelligheid. Hopelijk beginnen jullie de nieuwe week ook goed.

Met 4 maart in ons achterhoofd, willen we deze nieuwsbrief graag terugblikken op wat wij als MARCH IV deze maand weer hebben bereikt op zowel tech als PR gebied. Zo zijn wij in Dubai geweest voor het geven van een presentatie en is de recruitment voor MARCH V alweer in volle gang! De komende maand zullen we erachter komen hoeveel mensen willen deelnemen aan het team MARCH V, zullen wij op ons tweede teamweekend van het jaar gaan en zullen de meeste delen van het exoskelet worden geproduceerd. Daarnaast is het deze nieuwsbrief tijd om jullie aan onze Electro jongens voor te stellen. 

Veel leesplezier!
 

Afgelopen maand

Tech update
Natuurlijk vinden er dagelijks tech uitvindingen, beslissingen en innovaties plaats hier in de Dreamhall, maar om in begrijpelijke taal toch te weten wat er zich afspeelt, hebben wij een overzichtje gemaakt van de belangrijkste updates op het tech gebied binnen ons team van afgelopen maand. Zo heeft er deze maand bij het Frame department onder andere de focus gelegen op de sterkte van de botten om er zeker van te zijn dat de botten de krachten aankunnen van de motoren in de gewrichten en het gewicht van Sjaan. Nu de laatste werktekeningen worden afgemaakt voor de productiefase, wordt er nog voor de laatste keer heel nauwkeurig overlegd tussen de verschillende departments over hoe alle verschillende stukjes van het exoskelet, van de electronica bordjes tot de covers, op elkaar gaan passen. 

Ook hebben wij weer interessante testen uitgevoerd samen met Sjaan in het exoskelet. Hier hebben wij met behulp van pressure soles (zolen in de schoenen die de druk meten) gekeken naar de drukverdeling van Sjaan als ze in het exoskelet staat. Door middel van deze testen hopen wij meer inzicht te krijgen in het balanceren van Sjaan in het exoskelet. Ook werkt het Software department hard aan de ontwikkeling van een gebruiksvriendelijk systeem waarmee het gehele team makkelijk met het exoskelet kan werken, zowel tijdens de trainingen als tijdens de wedstrijden.
 

Analyse van de krachtverdeling op een nieuw frame onderdeelNon-tech update
Naast de technische vorderingen van de afgelopen maand, zijn wij ook druk bezig geweest met de recruitment van het nieuwe team MARCH V. Hét team dat ons exoskelet zal optimaliseren en verbeteren tot het ultieme exoskelet dat mee gaat doen aan de grote Cybathlon mei 2020 in Zürich: de wedstrijd waar MARCH al vier jaar naar uitkijkt. Om de studenten van de TU Delft en andere universiteiten kennis te laten maken met Project MARCH, hebben wij al onze mankrachten ingezet. Zo zijn wij langs alle faculteiten van de TU Delft geweest om bij zowel bachelor als master vakken een korte presentatie te geven, tegelijk hebben wij daar flyers opgehangen en hebben wij ook gepromoot bij studies op andere universiteiten, zoals bewegingswetenschappen en orthopedische technologie. En dit leverde uitstekend resultaat op: wij hebben al twee keer een volle werkplaats gehad met enthousiaste studenten op de interesse evenementen! 

Tussen deze drukte door, zijn wij ook afgereisd naar het verre Dubai voor het evenement VriThink's Night Out, georganiseerd door VriPack. Hier hebben wij samen met 11 andere sprekers op de International Boat Show zowel de bezoekers en standhouders, als de bewoners van Dubai laten kennismaken met de nieuwe ideeën, mogelijkheden, innovaties en toekomst binnen de techniek. Iedere spreker gaf een korte presentatie met het idee het publiek te inspireren, en vooral niet te vervelen. Het was weer een geslaagde avond, waarbij wij veel geleerd hebben en interessante ideeën opgedaan hebben.


 

Aankomende maand

Aankomende maand zal voor MARCH vooral in het teken staan van de recruitment van het nieuwe team. Op dinsdag 5 maart zal het laatste interesse evenement plaatsvinden, de interesse lunch in de Dreamhall. Op 11 maart staat de deadline voor het inleveren van de nieuwe CV's en motivatiebrieven en zal het selectieproces van start gaan. Het voelt wel wat onwennig om al een nieuw team te moeten selecteren, maar het is ook ontzettend leuk om zoveel enthousiaste studenten gesproken te hebben. We zijn benieuwd wie volgend jaar onze taken zullen vervullen.

Daarnaast is het na het vele harde werken ook weer tijd voor wat teambuilding activiteiten. Daarom zullen wij van 15 t/m 17 maart weer op teamweekend gaan. Het is voor de meeste teamleden nog een verassing waar we heen gaan, maar het belooft weer een paar mooie dagen te worden.
 

Events
Aankomende maand hebben wij drie evenementen op de planning staan: De BetaBanenMarkt op 13 maart, waar wij aanwezig zullen zijn met DSW, de Leiden International Medical Students' Conference op 15 maart en de carrieredag van UniPartners Delft op 26 maart. De BetaBanenMarkt is het grootste carrière evenement van Leiden. Tijdens deze dag kunnen studenten van de verschillende Science richtingen van de Universiteit Leiden kennismaken met diverse grote bedrijven. De dag zal bestaan uit verschillende workshops, speeddates en een informatie markt.

De Leiden International Medical Students' Conference (LIMSC) is de grootste tweejaarlijkse studenten conferentie ter wereld. LIMSC biedt de mogelijkheid aan medische, biomedische en life sciences studenten van over de hele wereld om hun onderzoek te presenteren en deel te nemen in verschillende state-of-the-art workshops. Het evenement zelf duurt van 13 t/m 17 maart. Project MARCH zal hier aanwezig zijn op vrijdag 15 maart.

Tijdens de carrieredag voor verschillende bedrijven en studenten, georganiseerd door UniPartners Delft, zal Project MARCH gastspreker zijn. Het evenement zal plaatsvinden op 26 maart. 
 

Department van de maand: Electro

Deze maand stellen we jullie graag voor aan de jongens die ons exoskelet voorzien van alle benodigde stroom en spanning: Team Electro. Het Electro department bestaat uit de drie enthousiaste jongens Niels van Lith, Roy Arriëns en Martijn van der Marel. Alle drie studeren zij Electrical Engineering aan de faculteit EWI van de TU Delft. Martijn en Niels hebben beide net hun bachelor afgerond en Roy heeft er ondertussen al een jaartje master op zitten.

Binnen Project MARCH werken de drie aan verschillende onderdelen. Niels houdt zich met name bezig met het design van het Power Distribution Board (PDB). Het PDB is het stuk electronica dat de verbinding vormt tussen de batterij en de motoren en dat er voor zorgt dat de overige electronica in het exoskelet voorzien wordt van energie. Martijn is dit jaar verantwoordelijk voor alle embedded software. Embedded software wordt gebruikt voor de communicatie tussen de sensoren in het exoskelet en de centrale computer. Voor veel sensoren in het exoskelet moet nog software geschreven worden die de sensor uitleest en de data doorstuurt naar de centrale computer in de rugzak. Ook voor bijvoorbeeld het input device moet embedded software geschreven worden die het device aanstuurt naar aanleiding van de input die Sjaan geeft. Roy heeft dit jaar veel verschillende taken. Zo zorgt hij ervoor dat alle benodigde onderdelen besteld worden, zet hij alle testopstellingen op en is hij veel bezig geweest met het input device, het ontwerp van de batterij en de bekabeling. Op dit moment ligt zijn grootste focus bij de iMOTIONCUBE PCB, dit is de printplaat van de motorcontroller. Hiervoor moet hij veel overleggen met alle andere departments van Project MARCH.

Met hun oneindige hoeveelheid energie, vormen de jongens van het Electro department echt een power team. Aankomende maand zullen de werktekeningen van het PDB worden afgemaakt, een spannende tijd dus! Maar met hun enthousiasme en analytisch denkvermogen, moet dat geen probleem zijn.

Wist je dat Project MARCH trouwens begonnen is met een vlog serie over de werkzaamheden van de studenten van de faculteit Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science? De vlogs zijn te vinden op het Youtube kanaal van Project MARCH. Bekijk de tweede vlog alvast hieronder, waarin Roy vertelt over zijn sensor test set-up.

Fun fact of the month

Het feitje van deze maand heeft te maken met onze Frame engineers! Want één van hun talenten is toch wel het 3D printen.

We zijn alweer halverwege het jaar en het Frame department heeft nu al meer kilo's aan prototypes 3D geprint dan de totale massa van Sjaan haar been en heup botten bij elkaar! Het 3D printen van onderdelen doen we om te testen of alles goed op elkaar aansluit.


 

Afsluiting

Dat was het alweer voor deze maand. We hopen dat jullie weer een beetje een beeld hebben gekregen van wat zich allemaal afspeelt in de Dreamhall. Volgende maand weer meer updates en zal er weer een nieuw department worden voorgesteld.

Tot de volgende nieuwsbrief!
Nikki, Willemijn en Didi

Copyright © 2017 Project MARCH, All rights reserved.
U ontvangt deze email omdat u zich heeft opgegeven voor de nieuwsbrief, of Project MARCH heeft gevraagd u er een te sturen.

Our mailing address is:
Project MARCH
Stevinweg 1
Delft, Zuid Holland 2628CN
Netherlands

Add us to your address book

Want to change how you receive these emails?
You can
 update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by MailChimp
Nieuwsbrief maand
View this email in your browserIntroduction

Today is our day, the fourth of MARCH (MARCH IV)! Our day started great, our workplace was decorated, there was cake and a lot of happiness. Hopefully your week starts as good as ours!

With this special day in mind, we would like to look back at what MARCH IV achieved this month in both tech and PR. We have been to Dubai to give a presentation about our Project and the recruitment of MARCH V is in full swing!  
Coming month we will find out how many people are interested in joining MARCH V, we will enjoy our second team weekend of the year and most of the parts of the exoskeleton will be produced. Besides that, it is time to introduce you to our Electrical guys this newsletter.

Have fun reading! 
 

Last month

Tech update
Of course, tech inventions, decisions and innovations take place here in the Dreamhall on a daily basis, but in order to know what is happening in understandable language, we have made an overview of the most important technical updates within our team last month. For example, this month at the Frame and Joint Department the focus has been on the strength of the bones to ensure that the bones can withstand the forces of the motors in the joints and the weight of Sjaan. Now that the last working drawings are finished before the production phase, there will be another very close consultation between the different departments about how all the different pieces of the exoskeleton, from the electronics boards to the covers, will fit together. 

We also did some interesting tests together with Sjaan in the exoskeleton. Here we used pressure soles (soles in the shoes that measure the pressure) to look at the weight distribution of Sjaan. By means of these tests we hope to get more insight in the balancing of Sjaan in the exoskeleton. Besides that, the Software department is working hard to create a user-friendly system that allows the entire team to work easily with the exoskeleton, both during training and during competitions.
Analysis of the forces in a new frame part

Non-tech update
Besides the technical progress of the past month, we have also been busy with the recruitment of the new team MARCH V. The team that will optimize and improve our exoskeleton to the ultimate exoskeleton that will participate in the big Cybathlon in May 2020 in Zurich: the competition that MARCH has been looking forward to for four years. To introduce the students of the TU Delft and other universities to Project MARCH in search for the new team, we have deployed all our manpower. We visited all faculties of TU Delft to give a short presentation on both bachelor and master subjects, at the same time we put up flyers and we also promoted at studies at other universities, such as movement sciences and orthopedic technology. And this yielded excellent results: we have twice had a full workshop with enthusiastic students at the interest events! 

In between these busy moments, we also traveled to faraway Dubai for the event VriThink's Night Out, organized by VriPack. Here, together with 11 other speakers at the International Boat Show, we introduced the visitors, exhibitors and residents of Dubai to the new ideas, possibilities, innovations and future of technology. Each speaker gave a short presentation to inspire the audience, and especially not to be bored. It was another successful evening, where we learned a lot and gained interesting ideas.


 

Next month

Next month, MARCH will focus on the recruitment of the new team. On Tuesday, March 5, the final interest event will take place, the interest lunch at the Dreamhall. The deadline for handing in the new CVs and motivation letters is the 11th of March, so after that date the selection process will start. It feels a bit strange to already have to select a new team, but it's also great to have spoken to so many enthusiastic new students. We are curious who will fulfill our tasks next year.

Next to that, after a lot of hard work it is time for some teambuilding activities again. That is why we will organize another team weekend from the 15th untill the 17th of March. It is still a surprise for most team members where we are going, but we're looking forward to it.


Events
Next month we have three events planned: The BetaBanenMarkt on 13 March, where we will be present with our partner DSW, the Leiden International Medical Students' Conference on 15 March and the career day of UniPartners Delft on 26 March. The BetaBanenMarkt is Leiden's largest career event. During this day students of the different Science disciplines of Leiden University can get acquainted with various large companies. The day will consist of several workshops, speed dates and an information market.

The Leiden International Medical Students' Conference (LIMSC) is the largest biennial student conference in the world. LIMSC offers the opportunity to medical, biomedical and life sciences students from all over the world to present their research and to participate in various state-of-the-art workshops. The event itself lasts from 13 to 17 March. Project MARCH will be present on Friday 15 March.

During the career day for various companies and students, organized by UniPartners Delft, Project MARCH will be guest speaker. The event will take place on 26 March.

 

Department of the month: ElectroThis month we would like to introduce you to the boys who provide our exoskeleton with all the necessary currents and voltage: Team Electro. The Electro department consists of the three enthusiastic boys Niels van Lith, Roy Arriëns and Martijn van der Marel. All three of them study Electrical Engineering at the EWI faculty of TU Delft. Martijn and Niels have both just finished their bachelor's and Roy already started his master's.

Within Project MARCH, the three work in different areas. Niels is particularly concerned with the design of the Power Distribution Board (PDB). The PDB is the piece of electronics that forms the connection between the battery and the motors and ensures that the other electronics in the exoskeleton are supplied with sufficient energy. Martijn is responsible for all embedded software this year. Embedded software is used for communication between the sensors in the exoskeleton and the central computer. For many sensors in the exoskeleton, software has to be written that reads the sensor and sends the data to the central computer in the backpack. Also for other components, the input device for example, embedded software must be written which controls the input device in response to Sjaan her feedback. Roy has many different tasks. He ensures that all necessary parts are ordered, he sets up all test setups and he has been busy with the input device, the design of the battery and the wiring of the exoskeleton. At the moment his biggest focus is on the iMOTIONCUBE PCB, this is the PCB of the motor controller. For this he has to consult a lot with all other departments of Project MARCH.

With their infinite amount of energy, the guys from the Electro department are really a power team. The working drawings of the PDB will be completed coming month, so an exciting time! But with their enthusiasm and analytical thinking, that should not be a problem.

Did you know that Project MARCH started with a vlog series about the activities of the students of the Faculty of Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science? The vlogs can be found on the Youtube channel of Project MARCH. View the second vlog below, in which Roy tells about his sensor test set-up.

 

Fun fact of the month

The fun fact of this month has to do with our Frame engineers! Because one of their talents is 3D printing.

We are halfway through our year and the Frame department has already 3Dprinted more kilograms of frame prototypes than the total mass of Sjaan her leg and hip bones together! We 3D print all our components to test if everything fits well together.


 

Ending

That was it already for this month. We hope you are all up-to-date again about our project and our process. Next month we will introduce a new department.

Untill the next newsletter!
Nikki, Willemijn and Didi

Copyright © 2017 Project MARCH, All rights reserved.
U ontvangt deze email omdat u zich heeft opgegeven voor de nieuwsbrief, of Project MARCH heeft gevraagd u er een te sturen.

Our mailing address is:
Project MARCH
Stevinweg 1
Delft, Zuid Holland 2628CN
Netherlands
Add us to your address book

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by MailChimp


This email was sent to *|EMAIL|*
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
*|LIST:ADDRESSLINE|*

*|REWARDS|*
RB & MAG